Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2013 10:13 SP.0050.2.43.2013 43.2013 w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury ds. wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
31.01.2013 10:12 SP.0050.2.42.2013 42.2013 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Czarnoleśnej 4D w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
31.01.2013 10:11 SP.0050.2.41.2013 41.2013 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 11B w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
31.01.2013 10:09 SP.0050.2.40.2013 40.2013 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 58 położony w zespole 20 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Jana Dobrego z (...)
31.01.2013 10:07 SP.0050.2.39.2013 39.2013 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Sląska ul. Szpaków 33
31.01.2013 10:05 SP.0050.2.38.2013 38.2013 w sprawie zmiany nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Leśnej stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa będącą w (...)
31.01.2013 10:02 SP.0050.2.37.2013 37.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycenę nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat (...)".
31.01.2013 10:00 SP.0050.2.36.2013 36.2013 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 3722/124 o pow. 81 m2 stanowiącą (...)
31.01.2013 09:59 SP.0050.2.35.2013 35.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa mostu przy ul. Piastowskiej nad rzeką Bytomką (...)
31.01.2013 09:58 SP.0050.2.34.2013 34.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu (...)".
29.01.2013 11:22 SP.0050.2.33.2013 33.2013 w sprawie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty oraz nauczyciela mianowanego zatrudnionych w 2012 r. (...)
24.01.2013 09:28 SP.0050.2.32.2013 32.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sali (...)
23.01.2013 15:06 SP.0050.2.31.2013 31.2013 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - ferie z profilaktyką".
23.01.2013 15:04 SP.0050.2.30.2013 30.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - ferie z profilaktyką".
23.01.2013 15:02 SP.0050.2.29.2013 29.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze (...)
23.01.2013 15:00 SP.0050.2.28.2013 28.2013 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.7.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o (...)
23.01.2013 14:59 SP.0050.2.27.2013 27.2013 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 02 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Piotra Niedurnego nr 51 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
23.01.2013 14:58 SP.0050.2.26.2013 26.2013 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 5,5 m przez działki nr (...)
23.01.2013 14:57 SP.0050.2.25.2013 25.2013 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Zofii Nałkowskiej z przeznaczeniem na poprawienie warunków (...)
23.01.2013 14:56 SP.0050.2.24.2013 24.2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Młodzieżowej 26 z przeznaczeniem na prowadzenie (...)
23.01.2013 14:55 SP.0050.2.23.2013 23.2013 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 5,5 m przez działki nr (...)
23.01.2013 14:53 SP.0050.2.22.2013 22.2013 w sprawie sprzedaży w drodze licytacji ruchomości nabytych poprzez spadkobranie po zmarłych: Erwinie Griner, Teresie Ostrowskiej i Pawle Gawełczyk
23.01.2013 14:51 SP.0050.2.21.2013 21.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "najem i obsługę toalet przenośnych WC (kabin sanitarnych (...)
23.01.2013 14:50 SP.0050.2.19.2013 19.2013 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Piotra Niedurnego nr 53 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
23.01.2013 14:50 SP.0050.2.20.2013 20.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Letnie oczyszczanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska"
23.01.2013 14:49 SP.0050.2.18.2013 18.2013 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 05 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Joanny nr 17 w Rudzie Śląskiej- Goduli.
23.01.2013 14:47 SP.0050.2.17.2013 17.2013 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 02 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Joanny nr 17 w Rudzie Śląskiej- Goduli.
23.01.2013 14:46 SP.0050.2.16.2013 16.2013 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 02 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Przedszkolnej nr 6 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
23.01.2013 14:43 SP.0050.2.15.2013 15.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla (...)
17.01.2013 08:56 SP.0050.2.14.2013 14.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycenę nieruchomości: 1/lokali przeznaczonych na cele (...)
17.01.2013 08:54 SP.0050.2.13.2013 13.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycena nieruchomości dla potrzeb: 1. ustalenia opłat (...)
17.01.2013 08:52 SP.0050.2.12.2013 12.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych bez (...)
17.01.2013 08:50 SP.0050.2.11.2013 11.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Określenie granic i powierzchni nieruchomości, które (...)
17.01.2013 08:48 SP.0050.2.10.2013 10.2013 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rudzie Śląskiej Panu Robertowi Ślusarskiemu
17.01.2013 08:47 SP.0050.2.9.2013 9.2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2013 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz spraw społecznych
17.01.2013 08:45 SP.0050.2.8.2013 8.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę elektronicznego programu informacji prawnej wraz (...)
17.01.2013 08:44 SP.0050.2.7.2013 7.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "publikację miejskich ogłoszeń prasowych i innych ogłoszeń (...)
17.01.2013 08:42 SP.0050.2.6.2013 6.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "publikację miejskich ogłoszeń prasowych i innych ogłoszeń (...)
17.01.2013 08:41 SP.0050.2.5.2013 5.2013 w sprawie utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Ruda Śląska
11.01.2013 09:16 SP.0050.2.4.2013 4.2013 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2013 poprzez wspieranie i upowszechnianie sportu przez podmioty (...)
11.01.2013 09:13 SP.0050.2.3.2013 3.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.586.2012 Prezydenta Miasta ruda Śląska z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów (...)
11.01.2013 09:12 SP.0050.2.2.2013 2.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w (...)
11.01.2013 09:10 SP.0050.2.1.2013 1.2013 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, obciążającej działki: 1513/207 o pow. 2006 m2 i 3925/205 o pow. 200m2, stanowiące własność Gminy Miasta R