Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.06.2013 08:59 SP.0050.2.234.2013 234.2013 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnzazjum Nr 7 im. Noblistów Polskich w Rudzie Śląskiej Pani Marzennie Widuch
07.06.2013 08:58 SP.0050.2.232.2013 232.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa parkingu przy ul. Brodzińskiego 1 - (...)".
07.06.2013 08:58 SP.0050.2.233.2013 233.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "budowę boisk przy Zespole Szkół (...)".
07.06.2013 08:56 SP.0050.2.231.2013 231.2013 w sprawie określenia składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola i publicznej szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasta (...)
07.06.2013 08:55 SP.0050.2.230.2013 230.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług sporotow-rekreacyjnych dla (...)
07.06.2013 08:53 SP.0050.2.229.2013 229.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja chodnika-dojazdu do budynku Gimnazjum nr 6 (...)
07.06.2013 08:52 SP.0050.2.228.2013 228.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
07.06.2013 08:48 SP.0050.2.227.2013 227.2013 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży".
07.06.2013 08:45 SP.0050.2.226.2013 226.2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży".
07.06.2013 08:43 SP.0050.2.225.2013 225.2013 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej jako działka 2817/2600 o powierzchni 501 m2 na nieruchomość stanowiącą własność (...)
07.06.2013 08:42 SP.0050.2.224.2013 224.2013 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
07.06.2013 08:40 SP.0050.2.223.2013 223.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymiana instalacji elektrycznej – I etap i malowanie (...)".
07.06.2013 08:25 SP.0050.2.222.2013 222.2013 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr: 2744/36 i 2751/34 oraz 2747/40 (...)
31.05.2013 13:30 SP.0050.2.221.2013 221.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze (...)
31.05.2013 13:29 SP.0050.2.220.2013 220.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze (...)
31.05.2013 13:27 SP.0050.2.219.2013 219.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze (...)
31.05.2013 13:26 SP.0050.2.218.2013 218.2013 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 5035/397 stanowiącą własność Gminy (...)
31.05.2013 13:25 SP.0050.2.217.2013 217.2013 w sprawie rozwiązania, za porozumieniem stron, prawa użytkowania wieczystego przysługującego Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej do nieruchomości stanowiącej własność (...)
31.05.2013 13:24 SP.0050.2.216.2013 216.2013 w sprawie rozwiązania, za porozumieniem stron, prawa użytkowania wieczystego przysługującego Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej do nieruchomości stanowiącej własność (...)
31.05.2013 13:22 SP.0050.2.215.2013 215.2013 w sprawie rozwiązania, za porozumieniem stron, prawa użytkowania wieczystego przysługującego Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej do nieruchomości stanowiącej własność (...)
31.05.2013 13:21 SP.0050.2.214.2013 214.2013 w sprawie rozwiązania, za porozumieniem stron, prawa użytkowania wieczystego przysługującego Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej do nieruchomości stanowiącej własność (...)
31.05.2013 13:19 SP.0050.2.213.2013 213.2013 w sprawie rozwiązania, za prozumieniem stron, umowy użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 3/23 części do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska (...)
31.05.2013 13:18 SP.0050.2.212.2013 212.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa parkingu przy ul. Solidarności 10" - (...)
31.05.2013 13:17 SP.0050.2.211.2013 211.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "nadzór inwestorski dla zadania związanego z przebudową (...)
31.05.2013 13:16 SP.0050.2.210.2013 210.2013 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie pozbawienia drogi nr 178 067 S ulicy Zabrzańskiej oraz drogi nr 178 068 S ulicy 1 Maja kategorii dróg (...)
31.05.2013 13:13 SP.0050.2.209.2013 209.2013 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.179.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.04.2013 r. w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu (...)
31.05.2013 13:12 SP.0050.2.208.2013 208.2013 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze (...)
22.05.2013 14:41 SP.0050.2.207.2013 207.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania (...)".
22.05.2013 14:39 SP.0050.2.206.2013 206.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usuwanie pojazdów z dróg, na obszarze miasta Ruda Śląska(...)
22.05.2013 14:38 SP.0050.2.205.2013 205.2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 7 im. Noblistów Polskich w Rudzie Śląskiej
22.05.2013 14:36 SP.0050.2.204.2013 204.2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.167.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w (...).
22.05.2013 14:33 SP.0050.2.203.2013 203.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej
22.05.2013 14:29 SP.0050.2.202.2013 202.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
22.05.2013 14:25 SP.0050.2.201.2013 201.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy Katowickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu (...)
22.05.2013 14:24 SP.0050.2.200.2013 200.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja sanitariatów w budynku (...)".
22.05.2013 14:22 SP.0050.2.199.2013 199.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przeprowadzenie przeglądów okresowych (...)".
22.05.2013 14:20 SP.0050.2.198.2013 198.2013 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 5,5m przez działkę (...)
17.05.2013 11:29 SP.0050.2.00197.2013 197.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie wznowień (...)
17.05.2013 11:24 SP.0050.2.196.2013 196.2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola i publicznej szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
17.05.2013 11:18 SP.0050.2.00195.2013 195.2013 w sprawie odwołania Pani Marioli Królikowskiej ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 7 im. Noblistów Polskich w Rudzie Śląskiej
17.05.2013 11:16 SP.0050.2.00194.2013 194.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont elewacji z wymianą pokrycia (...)
17.05.2013 11:09 SP.0050.2.00193.2013 193.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "prowadzenie spraw szkodowych w związku z (...)
17.05.2013 11:06 SP.0050.2.192.2013 192.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 40 (...)
17.05.2013 11:01 SP.0050.2.191.2013 191.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn. (...)
17.05.2013 10:52 SP.0050.2.190.2013 190.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn. (...)
17.05.2013 10:47 SP.0050.2.189.2013 189.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: " Budowa skateparku i placu zabaw przy ul. Gwardii (...)
13.05.2013 16:00 SP.0050.2.188.2013 188.2013 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaliczenia dróg publicznych ulic: Baildona (od Bożogrobców do Chorzowskiej DK 79), Bożogrobców (...)
13.05.2013 15:59 SP.0050.2.187.2013 187.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans nauczyciela mianowanego