Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.10.2013 16:23 SP.0050.2.412.2013 412.2013 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Rudzki nauczyciel - sprawny badacz" realizowanego w ramach Działania 3.5 "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" Priorytetu III "Wysoka jakość (...)
03.10.2013 16:49 SP.0050.2.411.2013 411.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Czyszczenie przepustów w pasach drogowych wraz z (...)
03.10.2013 16:47 SP.0050.2.410.2013 410.2013 w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy kard. Augusta Hlonda 27 na rzecz Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
03.10.2013 16:46 SP.0050.2.409.2013 409.2013 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy kard. Augusta Hlonda 27 na rzecz Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
03.10.2013 16:41 SP.0050.2.408.2013 408.2013 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska od Państwa ..... prawa użytkowania wieczystego gruntu zajętego pod drogę publiczną, położonego w pasie (...)
03.10.2013 16:38 SP.0050.2.407.2013 407.2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w ramach ogłoszonych przez Prezydenta Miasta otwartych (...)
01.10.2013 12:24 SP.0050.2.406.2013 406.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie inwentaryzacji obiektów na potrzeby Wydziału (...)
01.10.2013 12:23 SP.0050.2.405.2013 405.2013 wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Osiedlowej 6, do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej Spółka z (...)
01.10.2013 12:21 SP.0050.2.404.2013 404.2013 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.390.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 6 września 2013 roku
01.10.2013 12:18 SP.0050.2.403.2013 403.2013 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany dotychczasowej nazwy ulicy Gwardii Ludowej na ulicę Eduarda Meiera
01.10.2013 12:17 SP.0050.2.402.2013 402.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju (...)
26.09.2013 13:33 SP.0050.2.401.2013 401.2013 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 21 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
26.09.2013 13:31 SP.0050.2.400.2013 400.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego, (...)
26.09.2013 13:30 SP.0050.2.399.2013 399.2013 w sprawie zmiany skłądu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
26.09.2013 13:28 SP.0050.2.398.2013 398.2013 w sprawie powołania Komisji Wyborczych dla wyborców do Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska w kadencji obejmującej lata 2013 - 2015
18.09.2013 12:54 SP.0050.2.397.2013 397.2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.375.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2013r. sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego (...)
18.09.2013 12:53 SP.0050.2.396.2013 396.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie wznowień ze wskazaniem granic (...)"
18.09.2013 12:52 SP.0050.2.395.2013 395.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "rewitalizację ośrodka rekreacyjnego w Rudzie Śląskiej (...)"
18.09.2013 12:50 SP.0050.2.394.2013 394.2013 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 mieszczącego się w budynku położonym przez ulicy Jana Gierałtowskiego nr 16B w Rudzie Śląskiej - Rudzie
18.09.2013 12:49 SP.0050.2.393.2013 393.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usługę publikacji ogłoszenia prasowego w prasie (...)".
18.09.2013 09:44 SP.0050.2.392.2013 392.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Inwentaryzacja geodezyjnej osnowy poziomej na terenie (...)".
18.09.2013 09:40 SP.0050.2.00391.2013 391.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla (...)".
16.09.2013 15:12 SP.0050.2.00389.2013 389.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "obsługę bankową miasta Ruda Śląska w latach 2014-2017"
16.09.2013 15:12 SP.0050.2.390.2013 390.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie 2 dodatkowych punktów kamerowych przy placu (...)
16.09.2013 15:10 SP.0050.2.388.2013 388.2013 w sprawie zmiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miastem Ruda Śląska a osobami fizycznymi
16.09.2013 15:09 SP.0050.2.00387.2013 387.2013 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 02 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Objazdowej nr 3A w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
16.09.2013 15:08 SP.0050.2.00386.2013 386.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Roboty dodatkowe - Termomodernizacja budynku Gimnazjum (...)"
16.09.2013 15:06 SP.0050.2.385.2013 385.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej dla budynków (...)
16.09.2013 15:04 SP.0050.2.384.2013 384.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont Sali gimnastycznej w Szkole (...)