Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.02.2014 10:14 SP.0050.2.64.2014 64.2014 w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie (...)
06.02.2014 10:12 SP.0050.2.63.2014 63.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „publikację miejskich ogłoszeń prasowych i innych (...)
06.02.2014 10:11 SP.0050.2.62.2014 62.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „publikację miejskich ogłoszeń prasowych i innych (...)
06.02.2014 10:09 SP.0050.2.61.2014 61.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Norwida 10
06.02.2014 10:06 SP.0050.2.60.2014 60.2014 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta (...)
06.02.2014 10:05 SP.0050.2.59.2014 59.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Kanał deszczowy w ul. Kłodnickiej w Rudzie Śląskiej – (...)".
06.02.2014 10:01 SP.0050.2.58.2014 58.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość (...)
06.02.2014 09:59 SP.0050.2.57.2014 57.2014 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
06.02.2014 09:57 SP.0050.2.56.2014 56.2014 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Ruda Śląska dla niepublicznych przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych w roku 2014
30.01.2014 15:08 SP.0050.2.55.2014 55.2014 w sprawie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty oraz nauczyciela mianowanego zatrudnionych w 2013 r. (...)
30.01.2014 15:06 SP.0050.2.54.2014 54.2014 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”
30.01.2014 15:04 SP.0050.2.53.2014 53.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
30.01.2014 14:59 SP.0050.2.52.2014 52.2014 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w (...)
30.01.2014 14:58 SP.0050.2.51.2014 51.2014 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności (...)
30.01.2014 14:57 SP.0050.2.50.2014 50.2014 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, (...)
30.01.2014 14:56 SP.0050.2.49.2014 49.2014 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagające utrzymanie (...)
30.01.2014 14:52 SP.0050.2.48.2014 48.2014 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”
30.01.2014 14:51 SP.0050.2.47.2014 47.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pn. „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska”
30.01.2014 14:50 SP.0050.2.46.2014 46.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pn. „ Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”
30.01.2014 14:47 SP.0050.2.45.2014 45.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „ Spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów”
30.01.2014 14:45 SP.0050.2.44.2014 44.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pn. „ Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”
30.01.2014 14:43 SP.0050.2.43.2014 43.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „ Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagające utrzymanie (...)
30.01.2014 14:42 SP.0050.2.42.2014 42.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży (...)
30.01.2014 14:39 SP.0050.2.41.2014 41.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „ Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności (...)
30.01.2014 14:38 SP.0050.2.40.2014 40.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „ Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”
30.01.2014 14:36 SP.0050.2.39.2014 39.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu z zakresu spraw społecznych pn. „ Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy śląskiej znajdujących się (...)
30.01.2014 14:35 SP.0050.2.38.2014 38.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „ Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”
30.01.2014 14:34 SP.0050.2.37.2014 37.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „ Integrowanie mniejszości narodowych szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną”
30.01.2014 14:32 SP.0050.2.36.2014 36.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Diabetycy 2014”
30.01.2014 14:26 SP.0050.2.35.2014 35.2014 w sprawie zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych, dla których brak jest dokumentów źródłowych stanowiących podstawę do ich wyceny.
30.01.2014 14:24 SP.0050.2.34.2014 34.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
30.01.2014 14:23 SP.0050.2.33.2014 33.2014 w sprawie: przedłużenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GL1S/00006296/1 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu (...)
30.01.2014 14:22 SP.0050.2.32.2014 32.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby (...)
30.01.2014 14:20 SP.0050.2.31.2014 31.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych bez (...)
30.01.2014 14:18 SP.0050.2.30.2014 30.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „utrzymanie zieleni na terenie Miasta Ruda Śląska – 5 zadań”
30.01.2014 14:16 SP.0050.2.29.2014 29.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wycena nieruchomości dla potrzeb:1. ustalenia opłat (...)
30.01.2014 14:15 SP.0050.2.28.2014 28.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości położonych(...)
23.01.2014 16:48 SP.0050.2.27.2014 27.2014 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Solidarności nr 9 w Rudzie Śląskiej- Halembie.
23.01.2014 16:47 SP.0050.2.26.2014 26.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. (...)".
23.01.2014 16:44 SP.0050.2.25.2014 25.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wycena nieruchomości gruntowych:1.zajętych pod drogi (...)
23.01.2014 16:43 SP.0050.2.24.2014 24.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulicy Pancernych z przeznaczeniem pod zabudowę (...)
23.01.2014 16:42 SP.0050.2.23.2014 23.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Siewnej z przeznaczeniem pod zabudowę (...)
23.01.2014 16:40 SP.0050.2.22.2014 22.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "czyszczenie kanalizacji deszczowej i urządzeń (...)".
23.01.2014 16:35 SP.0050.2.00021.2014 21.2014 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących wyboru priorytetowych celów operacyjnych w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030
16.01.2014 15:43 SP.0050.2.20.2014 20.2014 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.495.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
16.01.2014 15:42 SP.0050.2.19.2014 19.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby realizacji projektu (...)
16.01.2014 15:39 SP.0050.2.18.2014 18.2014 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
16.01.2014 15:37 SP.0050.2.17.2014 17.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „wycena lokali mieszkalnych wraz z udziałem we (...)
16.01.2014 15:36 SP.0050.2.16.2014 16.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (...)
16.01.2014 15:35 SP.0050.2.15.2014 15.2014 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką”

1 2 następna