Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2014 17:37 SP.0050.2.142.2014 142.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
03.04.2014 11:54 SP.0050.2.141.2014 141.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
03.04.2014 11:52 SP.0050.2.140.2014 140.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla (...)
03.04.2014 11:50 SP.0050.2.139.2014 139.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem (..)
03.04.2014 11:49 SP.0050.2.138.2014 138.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżącą konserwację, eksploatację i administrację w (...)
03.04.2014 11:32 SP.0050.2.137.2014 137.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z (...)
03.04.2014 11:31 SP.0050.2.136.2014 136.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. (...)
03.04.2014 11:26 SP.0050.2.135.2014 135.2014 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.64.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu (...)
27.03.2014 16:50 SP.0050.2.134.2014 134.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska"
27.03.2014 16:48 SP.0050.2.133.2014 133.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem(...)
27.03.2014 16:45 SP.0050.2.132.2014 132.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży pojazdu służbowego Straży Miejskiej marki FIAT SCUDO o numerze rejestracyjnym SL 36989
27.03.2014 16:41 SP.0050.2.131.2014 131.2014 uchylające Zarządzenie Prezydenta Miasta sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ochronę osób i (...)
27.03.2014 16:40 SP.0050.2.130.2014 130.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym udziału wynoszącego 2/7 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Nowy (...)
27.03.2014 16:22 SP.0050.2.129.2014 129.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Renowacja elewacji frontowej i bocznej budynku przy ul. (...)
27.03.2014 16:21 SP.0050.2.128.2014 128.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa boiska sportowego wraz z otoczeniem przy (...)
27.03.2014 16:20 SP.0050.2.127.2014 127.2014 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Emanuela Imieli nr 2 w Rudzie Śląskiej – Goduli
27.03.2014 16:17 SP.0050.2.126.2014 126.2014 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 Maja nr 57 w Rudzie Śląskiej – Halembie
27.03.2014 16:16 SP.0050.2.125.2014 125.2014 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności (...)
27.03.2014 16:13 SP.0050.2.124.2014 124.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie ruchu - oznakowanie poziome dróg (...)
18.03.2014 09:54 SP.0050.2.123.2014 123.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "ochronę osób i mienia podczas imprez plenerowych (...)".
18.03.2014 09:53 SP.0050.2.122.2014 122.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów na (...)
18.03.2014 09:38 SP.0050.2.121.2014 121.2014 w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe Miasta Ruda Śląska w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i (...)
18.03.2014 09:35 SP.0050.2.120.2014 120.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie wznowienia ze wskazaniem granic nieruchomości (...)
18.03.2014 09:12 SP.0050.2.119.2014 119.2014 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2014 - 2016
18.03.2014 08:59 SP.0050.2.118.2014 118.2014 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.578.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powołania miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej w Rudzie (...)
13.03.2014 17:50 SP.0050.2.117.2014 117.2014 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Międzyzakładowej (...)
13.03.2014 17:49 SP.0050.2.116.2014 116.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ul. Jaśminów w Rudzie Śląskiej - roboty budowlane"
13.03.2014 17:48 SP.0050.2.115.2014 115.2014 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego - Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
13.03.2014 17:47 SP.0050.2.114.2014 114.2014 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
13.03.2014 17:46 SP.0050.2.113.2014 113.2014 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
13.03.2014 17:45 SP.0050.2.112.2014 112.2014 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
13.03.2014 17:44 SP.0050.2.111.2014 111.2014 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
13.03.2014 17:43 SP.0050.2.110.2014 110.2014 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr (...)
13.03.2014 17:42 SP.0050.2.109.2014 109.2014 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Dzieci i Młodzieży (...)
13.03.2014 17:41 SP.0050.2.108.2014 108.2014 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku "Święta Elżbieta" prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie (...)
13.03.2014 17:40 SP.0050.2.107.2014 107.2014 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa" prowadzonym przez Caritas (...)
13.03.2014 17:38 SP.0050.2.106.2014 106.2014 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Dziłania 9.1 Poddziłania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze (...)
13.03.2014 17:37 SP.0050.2.105.2014 105.2014 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Dziłania 9.1 Poddziłania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze (...)
13.03.2014 17:34 SP.0050.2.104.2014 104.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa placu zabaw na terenie Parku Strzelnica przy (...)
13.03.2014 17:32 SP.0050.2.103.2014 103.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (...)
13.03.2014 17:31 SP.0050.2.102.2014 102.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie koszy przyulicznych na terenie miasta Ruda Śląska"
13.03.2014 17:30 SP.0050.2.101.2014 101.2014 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Do Dworca nr 3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach