Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2014 10:58 SP.0050.2.422.2014 422.2014 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Dunajewskiego nr 1 w Rudzie Śląskiej-Rudzie
08.09.2014 10:49 SP.0050.2.421.2014 421.2014 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Solidarności nr 9 w Rudzie Śląskiej-Halembie
08.09.2014 10:48 SP.0050.2.420.2014 420.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Mariana Smoluchowskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
08.09.2014 10:45 SP.0050.2.419.2014 419.2014 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego nr 6, 6a w Rudzie Śląskiej
08.09.2014 10:44 SP.0050.2.418.2014 418.2014 w sprawie zasad proponowania i przyznawania wolnych lokali mieszkalnych osobom oczekującym na przyznanie lokalu do remontu
08.09.2014 10:42 SP.0050.2.417.2014 417.2014 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 03 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Joanny 17 w Rudzie Śląskiej-Goduli
08.09.2014 10:29 SP.0050.2.416.2014 416.2014 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 09 mieszczącego się w budynku położonym przy ul.Grodzkiej nr 5 w Rudzie Śląskiej-Halembie
08.09.2014 10:25 SP.0050.2.415.2014 415.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.50.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2012 dotyczącego sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej (...)
08.09.2014 10:22 SP.0050.2.414.2014 414.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.549.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczącego sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku(...)
05.09.2014 10:13 SP.0050.2.413.2014 413.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.532.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Pokoju 2
05.09.2014 10:09 SP.0050.2.412.2014 412.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.379.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy (...)
05.09.2014 10:06 SP.0050.2.411.2014 411.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.378.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy (...)
05.09.2014 10:03 SP.0050.2.410.2014 410.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.401.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczących sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy (...)
05.09.2014 10:00 SP.0050.2.409.2014 409.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.380.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy (...)
05.09.2014 09:50 SP.0050.2.408.2014 408.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.26.2011 Prezydenta Miasta dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu użykowego nr 010 usytuowanego w budynku przy ul.Grodzkiej 5 (...)
03.09.2014 11:39 SP.0050.2.407.2014 407.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Górnośląskiej z przeznaczeniem pod zgodną z ustaleniami miejscowego (...)
03.09.2014 11:37 SP.0050.2.406.2014 406.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla (...)
03.09.2014 11:35 SP.0050.2.405.2014 405.2014 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku przy ul.Ludwika Solskiego 9 w Rudzie Śląskiej-Goduli
03.09.2014 11:31 SP.0050.2.404.2014 404.2014 zmieniające Zarządzenie nrSP.0050.2.391.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
01.09.2014 10:25 SP.0050.2.403.2014 403.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Solnej 4 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska na nieruchomość stanowiącą (...)
01.09.2014 10:22 SP.0050.2.402.2014 402.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska będących w użytkowaniu wieczystym osób trzecich na nieruchomości stanowiące (..)
01.09.2014 10:20 SP.0050.2.401.2014 401.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Remont (...)
01.09.2014 10:19 SP.0050.2.400.2014 400.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia (...)
01.09.2014 10:17 SP.0050.2.399.2014 399.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Rudzie (...)
01.09.2014 10:16 SP.0050.2.398.2014 398.2014 w sprawie określenia zakresu nadzoru Dyrektora MOPS w Rudzie Śląskiej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Rudzie (..)
01.09.2014 10:14 SP.0050.2.397.2014 397.2014 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn."Mam Alternatywę. Program profilaktyczny z zakresu narkomanii."
19.08.2014 14:33 SP.0050.2.396.2014 396.2014 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności (...)
19.08.2014 14:32 SP.0050.2.395.2014 395.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont nawierzchni istniejącego parkingu przy drodze (...)
19.08.2014 14:29 SP.0050.2.394.2014 394.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Most w ciągu ul. Poniatowskiego nad rzeką Kłodnicą (...)
19.08.2014 14:18 SP.0050.2.393.2014 393.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie miejscowym (...)
19.08.2014 14:16 SP.0050.2.00392.2014 392.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja letniego basenu kąpielowego przy ul. Ratowników
19.08.2014 14:13 SP.0050.2.00391.2014 391.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa i modernizacja części budynku 2B Domu Pomocy (...)
19.08.2014 14:11 SP.0050.2.00390.2014 390.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Nowy Świat z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
19.08.2014 14:04 SP.0050.2.00389.2014 389.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Nowy Świat z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
19.08.2014 13:54 SP.0050.2.00388.2014 388.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Nowy Świat z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
19.08.2014 13:45 SP.0050.2.00387.2014 387.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Nowy Świat z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
13.08.2014 14:39 SP.0050.2.00386.2014 386.2014 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.423.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (...)
13.08.2014 14:37 SP.0050.2.00385.2014 385.2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2014 roku z zakresu profilaktyki narkomanii
13.08.2014 14:36 SP.0050.2.00384.2014 384.2014 w sprawie przejęcia pojazdów na własność Miasta Ruda Śląska
13.08.2014 14:32 SP.0050.2.00383.2014 383.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „budowę odcinka trasy N-S od ul. 1-go Maja (...)
13.08.2014 14:25 SP.0050.2.00382.2014 382.2014 w sprawie określenia opłat z tytułu oddania udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz określenia kosztów nabycia w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (...)
13.08.2014 14:23 SP.0050.2.00381.2014 381.2014 w sprawie określenia opłat z tytułu oddania udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz kosztów nabycia w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego (...)
13.08.2014 14:21 SP.0050.2.00380.2014 380.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Nowy Świat z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
13.08.2014 14:19 SP.0050.2.00379.2014 379.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.42.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku (...)
13.08.2014 14:18 SP.0050.2.00378.2014 378.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.41.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku (...)
13.08.2014 14:16 SP.0050.2.00377.2014 377.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.531.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku (...)
13.08.2014 14:14 SP.0050.2.00376.2014 376.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.529.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku (...)
13.08.2014 14:12 SP.0050.2.00375.2014 375.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.322.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku (...)
13.08.2014 14:10 SP.0050.2.00374.2014 374.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.321.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7a usytuowanego w budynku (...)
13.08.2014 14:06 SP.0050.2.00373.2014 373.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.324.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku (...)

1 2 następna