Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2015 10:42 Druk Nr 49/15 Projekt uchwały w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Miasta Ruda Śląska zadania własnego gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień.
13.02.2015 12:02 Druk nr 48/15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
13.02.2015 11:57 Druk nr 47/15 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr PR.0007.127.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu ...
13.02.2015 11:53 Druk nr 46/15 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
13.02.2015 11:35 Druk nr 45/15 Projekt uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
12.02.2015 17:05 Druk nr 44/15 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
12.02.2015 17:02 Druk nr 43/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
12.02.2015 16:56 Druk nr 42/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029
12.02.2015 16:52 Druk nr 41/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
12.02.2015 16:49 Druk nr 40/15 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych na rok 2015
12.02.2015 16:42 Druk nr 39/15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.57.2014 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów ...
12.02.2015 16:14 Druk nr 38/15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 3-letniego "Programu rozwoju pieczy zastępczej w Mieście Ruda Śląska na lata 2015 - 2017"
12.02.2015 16:10 Druk nr 37/15 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla Drogowej Trasy Średnicowej położonej w granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska
10.02.2015 14:37 Druk nr 36/15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Ruda Śląska na lata 2015 - 2020"
10.02.2015 14:32 Druk nr 35/15 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr PR.0007.66.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.03.2012 roku w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach ...
10.02.2015 14:19 Druk nr 33/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Ruda Śląska na sprzedaż w drodze przetargu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku ...
10.02.2015 13:55 Druk nr 34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Ruda Śląska na sprzedaż w drodze przetargu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku ...
10.02.2015 13:47 Druk nr 32/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Ruda Śląska na sprzedaż w drodze przetargu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 13 usytuowanego w budynku ...
10.02.2015 13:18 Druk nr 31/15 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 z Banku Ochrony Środowiska S.A. ...
09.02.2015 13:55 druk nr 30/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ul. Ks. Augusta Potyki oraz w Rudzie Śląskiej ....
09.02.2015 13:53 druk nr 29/15 Projekt uchwały w sprawie sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych stanowiącej integralną część Centrum Kształcenia Ustawicznego – dla którego organem prowadzącym jest ...
09.02.2015 13:51 druk nr 28/15 Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych stanowiącego integralną część Centrum Kształcenia Ustawicznego – dla którego organem prowadzącym jest Miasto ...
09.02.2015 13:50 druk nr 27/15 Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 stanowiącej integralną część Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
09.02.2015 13:48 druk nr 26/15 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na rekonstrukcji wieży sygnaturki kościoła p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela
09.02.2015 13:27 druk nr 25/15 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na konserwacji wraz z wykonaniem przeszklenia ochronnego okien witrażowych...
09.02.2015 13:21 druk nr 24/15 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji kościoła p.w. św. Pawła w Rudzie Śląskiej ...
09.02.2015 13:15 druk nr 23/15 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji budynku tzw. Bramy II usytuowanego przy ul.Niedurnego ...
09.02.2015 13:05 druk nr 22/15 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wymianie pokrycia dachowego wieży kościoła p.w. św. Józefa ...
09.02.2015 13:03 druk nr 21/15 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wymianie pokrycia dachowego i wymianie elementów więźby dachowej ...
09.02.2015 13:01 druk nr 20/15 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.Wolności..
09.02.2015 12:59 druk nr 19/15 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ...
09.02.2015 12:57 druk nr 18/15 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
09.02.2015 12:55 druk nr 17/15 Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek...