Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.04.2015 12:09 druk nr 102/15 Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2016 rok
17.04.2015 11:01 druk nr 101/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas oznaczony na okres 30 lat z przeznaczeniem pod kompleks sportowy ...
17.04.2015 10:57 druk nr 100/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
17.04.2015 10:45 druk nr 99/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Łukowej oraz w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu ...
17.04.2015 10:40 druk nr 98/15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2030
17.04.2015 10:36 druk nr 97/15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ...
17.04.2015 10:31 druk nr 96/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 644/XXXV/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.12.2004 r. w sprawie wyznaczenia nagrody indywidualnej za wskazanie sprawcy dewastacji elewacji ...
17.04.2015 10:28 druk nr 94/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029
17.04.2015 10:24 druk nr 93/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
17.04.2015 10:21 druk nr 92/15 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
17.04.2015 10:19 druk nr 91/15 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej za 2014 rok, dla którego miasto Ruda Śląska jest organizatorem
17.04.2015 10:17 druk nr 90/15 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej za 2014 rok, dla którego miasto Ruda Śląska jest organizatorem.
15.04.2015 13:38 druk nr 89/15 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Śląskiej
15.04.2015 13:20 druk nr 88/15 Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 30 w Rudzie Śląskiej - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
15.04.2015 13:14 druk nr 87/15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.226.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.09.2011 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Ośrodka Terapii ...
15.04.2015 12:58 druk nr 86/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności ...
15.04.2015 12:45 druk nr 85/15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.58.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z ...
15.04.2015 12:41 druk nr 84/15 Projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez Stowarzyszenie Obywatelskie Referendum na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska
15.04.2015 12:34 druk nr 83/15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta ...
15.04.2015 12:32 druk nr 82/15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich
15.04.2015 12:30 druk nr 81/15 Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie Miasta Ruda Śląska