Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.08.2015 14:31 SP.0050.2.372.2015 372.2015 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.211.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczacego oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy Witolda Maliszewskiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
07.08.2015 14:30 SP.0050.2.371.2015 371.2015 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej przez oddanie w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 r. nieruchomosci Gminy Ruda Śląska położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Porannej na poprawe warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
07.08.2015 14:28 SP.0050.2.370.2015 370.2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego przysługujacego Przedsiębiorstwu Promocyjno - Usługowo - Handlowemu "Eko-Labor" Sp. z .o.o nieruchomosci położonej w Rudzie Śląskej - Kochłowicach.
07.08.2015 14:25 SP.0050.2.369.2015 369.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : wycinkę drzew na terenie miasta Ruda Śląska
07.08.2015 14:22 SP.0050.2.368.2015 368.2015 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków o ustanowienie odrębnej własności i wykup lokalu mieszalnego w trybie bezprzetargowym
07.08.2015 14:17 SP.0050.2.367.2015 367.2015 w sprawie przyjęcia regulaminu przetargów na ustalenie wysokosci czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ruda Śląska
07.08.2015 14:15 SP.0050.2.365.2015 365.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomosci gruntowej połozonej w Rudzie Śląskiej - Wirku u zbiegu ulic Strażackiej i Wawrzna Kałusa z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
07.08.2015 14:12 SP.0050.2.366.2015 366.2015 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Alberta Pakuły w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
03.08.2015 08:28 SP.0050.2.364.2015 364.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : "opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn: - przebudowa ulicy Reja wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej".
03.08.2015 08:27 SP.0050.2.363.2015 363.2015 zmieniające zarzadzenie Nr SP.0050.2.341.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację budynku przy ul. Gen. Hallera 61 w Rudzie Śląskiej - przebudowa etap II"
03.08.2015 08:26 SP.0050.2.362.2015 362.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa masztów oświetleniowych boiska do rugby - dla zadania: Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego z zadaszeniam nad boiskiem - lodowiskiem w dzielnicy Orzegów
03.08.2015 08:24 SP.0050.2.361.2015 361.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy Wawrzyna Kałusa z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
03.08.2015 08:22 SP.0050.2.360.2015 360.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
03.08.2015 08:21 SP.0050.2.359.2015 359.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
03.08.2015 08:20 SP.0050.2.358.2015 358.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkaniowego jednorodzinnego
03.08.2015 08:18 SP.0050.2.357.2015 357.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
03.08.2015 08:15 SP.0050.2.356.2015 356.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
03.08.2015 08:00 SP.0050.2.355.2015 355.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wybór Partnera Prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa, eksploatacja i zarządzanie mieszkaniami komunalnymi w Rudzie Śląskiej"
31.07.2015 14:07 SP.0050.2.354.2015 354.2015 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
31.07.2015 14:03 SP.0050.2.353.2015 353.2015 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr SP.0050.2.306.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany nieruchomosci stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach
31.07.2015 14:00 SP.0050.2.352.2015 352.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : "pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji - budowa 3 ścieżek rowerowych"
31.07.2015 13:57 SP.0050.2.351.2015 351.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę układu ulic Dworcowej, Asfaltowej oraz Droga do Lipin" - opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej wraz z Programem funkcjonalno-użytkowym
30.07.2015 17:22 SP.0050.2.350.2015 350.2015 w sprawie wskazania samorządowych jednostek organizacyjnych biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej
30.07.2015 17:19 SP.0050.2.349.2015 349.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie bieżące tras rowerowych"
30.07.2015 16:28 SP.0050.2.348.2015 348.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016"
30.07.2015 16:25 SP.0050.2.347.2015 347.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej z oddziałami przedszkolnymi w Rudzie Śląskiej na zajęcia lekcyjne w roku szkolnym 2015/2016"
30.07.2015 16:24 SP.0050.2.346.2015 346.2015 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 3801/16 stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3328/16
30.07.2015 16:22 SP.0050.2.345.2015 345.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 220 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
30.07.2015 13:55 SP.0050.2.344.2015 344.2015 w sprawie uzupełnienia składu Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
30.07.2015 13:53 SP.0050.2.343.2015 343.2015 w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska
30.07.2015 13:52 SP.0050.2.342.2015 342.2015 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ERASMUS
30.07.2015 13:47 SP.0050.2.341.2015 341.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja budynku przy ul. Gen. Hallera 61 w Rudzie Śląskiej - przebudowa etap II"
30.07.2015 13:46 SP.0050.2.340.2015 340.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Ruda Śląska"
30.07.2015 13:44 SP.0050.2.339.2015 339.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego dla przebudowy dróg gruntowych (7 zadań)"
30.07.2015 13:42 SP.0050.2.338.2015 338.2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
30.07.2015 13:41 SP.0050.2.337.2015 337.2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
30.07.2015 13:39 SP.0050.2.336.2015 336.2015 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.92.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia przyznanej z budżetu Miasta Ruda Śląska dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2015
09.07.2015 12:47 SP.0050.2.335.2015 335.2015 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 r., w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
09.07.2015 12:46 SP.0050.2.334.2015 334.2015 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul. Gwareckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
09.07.2015 12:45 SP.0050.2.333.2015 333.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garaży murowanych położonych w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Magnolii
09.07.2015 12:44 SP.0050.2.332.2015 332.2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
09.07.2015 12:42 SP.0050.2.331.2015 331.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępnienia i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
09.07.2015 12:40 SP.0050.2.330.2015 330.2015 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej Pani Renacie Buryan
09.07.2015 12:38 SP.0050.2.329.2015 329.2015 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Szwajnoch
09.07.2015 12:37 SP.0050.2.328.2015 328.2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej Pani Grażynie Miliczek
09.07.2015 12:36 SP.0050.2.327.2015 327.2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej Pani Iwonie Dutkiewicz
09.07.2015 12:35 SP.0050.2.326.2015 326.2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej Panu Mirosławowi Krause
09.07.2015 12:33 SP.0050.2.325.2015 325.2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej Panu Mariuszowi Wojciechowskiemu
09.07.2015 12:32 SP.0050.2.324.2015 324.2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Śląskiej Pani Izabeli Krzykawskiej
09.07.2015 12:29 SP.0050.2.323.2015 323.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn.: \"Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Ruda Śląskiej wraz z utworzeniem i eksploatacją instalacji do przetwarzania odpodów komunalnych\"