Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.08.2015 10:14 druk nr 130/15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach w rejonie ulicy Sportowców
21.08.2015 10:11 druk rn 128/15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Sosinki
21.08.2015 10:03 druk nr 168/15 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w jednostkę budżetową Dzienny Dom "Senior - WIGOR" w Rudzie Śląskiej i nadania statutu w oparciu o uchwałę nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior - WIGOR" na lata 2015 - 2020
21.08.2015 09:59 druk nr 167/15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.21.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2015
21.08.2015 09:56 druk nr 166/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029
21.08.2015 09:47 druk nr 165/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
21.08.2015 09:42 druk nr 164/15 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2015 rok
21.08.2015 09:26 druk nr 163/15 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
20.08.2015 11:51 druk nr 162/15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
19.08.2015 11:35 druk nr 161/15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska"
19.08.2015 11:29 druk nr 160/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego przy ulicy Pokoju 13, w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
19.08.2015 11:25 druk nr 159/15 Projekt uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Ruda Śląska w ramach naboru w trybie pozakonkursowym wnisków o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
17.08.2015 14:03 druk nr 158/15 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla "Huty Pokój" S.A. na okres od dnia 7 listopada 2015 r. do dnia 6 listopada 2016 r.
17.08.2015 13:57 druk nr 157/15 Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.26.2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska
17.08.2015 13:53 druk nr 156/15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej"
17.08.2015 13:50 druk nr 155/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie
13.08.2015 12:57 druk nr 154/15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do Osi Priorytetowej XI "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego
13.08.2015 12:54 druk nr 153/15 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
13.08.2015 12:49 druk nr 152/15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.113.2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.
10.08.2015 14:54 druk nr 151/15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Wiktora Bujoczka
10.08.2015 14:51 druk nr 150/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod parking ogólnodostępny położony w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulicy Długiej
10.08.2015 12:54 druk nr 149/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału przypadającego Gminie Ruda Śląska wynoszącego 308/1000 w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Odrodzenia 36 w Chorzowie na rzecz Gminy Chorzów
10.08.2015 12:50 druk nr 148/15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.44.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej