Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2015 13:04 SP.0050.2.422.2015 422.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Utrzymanie i zarządzenie dwoma szaletami miejskimi położonymi: - w Rudzie Śląskiej Kochłowicach przy ul. Oświęcimskiej - w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu przy ul. Pokoju - Chorzowskiej
08.10.2015 13:02 SP.0050.2.421.2015 421.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
08.10.2015 13:00 SP.0050.2.420.2015 420.2015 w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia przez Gminę Miasto Ruda Śląska od „Huty Pokój” S.A. kamienicy położonej przy ul. P. Niedurnego 73 wraz z prawem użytkowania wieczystego działki nr 2329/87
08.10.2015 12:59 SP.0050.2.419.2015 419.2015 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Ligockiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
08.10.2015 12:58 SP.0050.2.418.2015 418.2015 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu spółdzielczego własnościowego prawa lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku przy ul. Kościelnej 6 w Rudzie Śląskiej
08.10.2015 12:56 SP.0050.2.417.2015 417.2015 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 45 usytuowanego w budynku przy ul. Podlas 3 w Rudzie Śląskiej - Goduli
08.10.2015 12:54 SP.0050.2.416.2015 416.2015 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 13 usytuowanego w budynku przy ul. Joanny 20 w Rudzie Śląskiej - Goduli
08.10.2015 12:52 SP.0050.2.415.2015 415.2015 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Magazynowej 31 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
08.10.2015 12:48 SP.0050.2.414.2015 414.2015 w sprawie powoałania Komisji Wyborczych dla wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska VII kadencji obejmującej lata 2015-2017
08.10.2015 12:46 SP.0050.2.413.2015 413.2015 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.355.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wybór Partnera Prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa, eksploatacja i zarządzanie mieszkaniami komunalnymi w Rudzie Śląskiej"
08.10.2015 12:43 SP.0050.2.412.2015 412.2015 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach Osi Priorytetowej XI Działania 11.1 Poddziałania 11.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ora Europejskiego Funduszu Społecznego
08.10.2015 12:42 SP.0050.2.411.2015 411.2015 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach Osi Priorytetowej XI Działania 11.1 Poddziałania 11.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ora Europejskiego Funduszu Społecznego
08.10.2015 12:37 SP.0050.2.410.2015 410.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymiana nawierzchni parkietu hali sportowej przy ul. Gen. Hallera 14 w Rudzie Śląskiej"
08.10.2015 12:36 SP.0050.2.409.2015 409.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa obwodowej trasy rowerowej w Rudzie Śląskiej - roboty drogowe"
08.10.2015 12:35 SP.0050.2.408.2015 408.2015 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej przez oddanie w użytkowanie wieczyste udziału Gminy Ruda Śląska wynoszącego 3133/10000 części nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Kędzierzyńskiej oraz nieodpłatnego przeniesienia własności lokalu garażowego na 3 na rzecz najemcy wraz z ustanowieniem służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość własności Gminy Ruda Śląska
08.10.2015 12:33 SP.0050.2.407.2015 407.2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego udziału wynoszącego 2463/10000 części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1790/214, 318/214, 352/214, 641/214 położonych na karcie mapy 8 w obrębie Ruda o łącznej powierzchni 7407 m2 oraz takiego samego udziału, w stanowiących odrębne nieruchomości, położonych przy ulicy Kędzierzyńskiej 1,3,5 (...)
08.10.2015 12:32 SP.0050.2.406.2015 406.2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego udziału wynoszącego 39580/14202 części działek oznaczonej numerami geodezyjnymi 76/19 położonej na karcie mapy 4 w obrębie Orzegów o powierzchni 2902 m2 oraz takiego samego udziału, w stanowiących odrębne nieruchomości, położonych przy ulicy Plac Szkolny 3,5 oraz Węglowej 3 w budynach mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną, na rzecz Gminy Ruda Śląska
08.10.2015 12:31 SP.0050.2.405.2015 405.2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego udziału wynoszącego 3410/10000 części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 3674/2859 i 3676/2859 położonych na karcie mapy 1 w obrębie Nowy Bytom o łącznej powierzchni 3747 m2 oraz takiego samego udziału, w stanowiącym odrębne nieruchomości, położonych przy ulicy Dobrej Nadziei 2,4,8 budynkach mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną, na rzecz Gminy Ruda Śląska
08.10.2015 12:30 SP.0050.2.404.2015 404.2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego udziału wynoszącego 4747/10000 części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 405/292 położonej h na karcie mapy 1 w obrębie Ruda o powierzchni 1160 m2 oraz takiego samego udziału, w stanowiącym odrną nieruchomość, położonym przy ul. Dobrej Nadziei 7-7A, budynku mieszkalnym wraz z infrastrukturą techniczną, na rzecz Gminy Ruda Śląska
08.10.2015 12:28 SP.0050.2.403.2015 403.2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego udziału wynoszącego 230308/100 000 części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 2462/315 i 2477/315 położonych na karcie mapy 1 w obrębie Orzegów o łącznej powierzchni 1529 m2 (...)
08.10.2015 12:26 SP.0050.2.402.2015 402.2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego udziału wynoszącego 2016/10000 części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 432/18 położonej na karcie mapy 4 w obrębie Orzegów o powierzchni 3975 m2 oraz takiego samego udziału, w stanowiącym odrębną nieruchomość, położonym przy ulicy Węglowej 9-9A, 11-11A, 13 budynkach mieszkalnych oraz dwóch budynkach gospodarczych wraz z infrastrukturą techniczną, na rzecz Gminy Ruda Śląska
08.10.2015 12:24 SP.0050.2.401.2015 401.2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego udziału wynoszącego 4114/182138 części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 3106/218 położonej na karcie mapy 1 w obrębie Nowy Bytom o powierzchni 1811 m2 oraz takiego samego udziału, w stanowiącym odrębną nieruchomość, położonym przy ulicy ks. Jana Szymały 5A-5B, budynku mieszkalnym wraz z infrastrukturą techniczną, na rzecz Gminy Ruda Śląska
08.10.2015 12:23 SP.0050.2.400.2015 400.2015 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Ks. L. Tunkla 67 w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej z zaliczeniem nakładów poczynionych na gruncie
08.10.2015 12:20 SP.0050.3.399.2015 399.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Wysokiej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
08.10.2015 12:16 SP.0050.2.398.2015 398.2015 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.5.2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Ruda Śląska
08.10.2015 12:13 SP.0050.2.397.2015 397.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.343.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska
08.10.2015 11:34 SP.0050.2.396.2015 396.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa sali gimnastycznej przy SP-14 przy ul. Głównej 40 w Rudzie Śląskiej"
17.09.2015 11:06 SP.0050.2.395.2015 395.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty bieżące dróg na terenie miasta Ruda Śląska - 13 zadań"
17.09.2015 11:03 SP.0050.2.394.2015 394.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Artura Grottgera z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
17.09.2015 11:02 SP.0050.2.393.2015 393.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Artura Grottgera z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
17.09.2015 10:55 SP.0050.2.392.2015 392.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Artura Grottgera z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
10.09.2015 14:06 SP.0050.2.391.2015 391.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawa do Urzędu Miasta Ruda Śląska komputerowych materiałów eksploatacyjnych"
10.09.2015 14:05 SP.0050.2.390.2015 390.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ruda Śląska"
10.09.2015 14:02 SP.0050.2.389.2015 389.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.35.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych, dla których brak jest dokumentów źródłowych stanowiących podstawę do ich wyceny
10.09.2015 14:00 SP.0050.2.388.2015 388.2015 w sprawie wydania opinii do projektów uchwał Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie nadania kategorii drogi powiatowej dotychczasowej drodze wojewódzkiej nr 927 oraz pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr S 5307 ulicy Wojska Polskiego w Mikołowie