Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2015 11:26 druk nr 237/15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska
16.10.2015 10:05 druk nr 236/15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej (przy granicy miasta z Zabrzem)
16.10.2015 10:02 druk nr 235/15 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulicy Tęczowej
16.10.2015 10:01 druk nr 234/15 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie w rejonie ulicy 11 Listopada
16.10.2015 09:58 druk nr 233/15 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Chebziu na terenie pomiędzy Drogową Trasą Średnicową i ulicą Dworcową
16.10.2015 09:43 druk nr 232/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029
16.10.2015 09:38 druk nr 231/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
16.10.2015 09:35 druk nr 230/15 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
16.10.2015 09:34 druk nr 229/15 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
16.10.2015 09:29 druk nr 228/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.192.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
16.10.2015 09:28 druk nr 227/15 Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16.10.2015 09:23 druk nr 226/15 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
16.10.2015 09:15 druk nr 225/15 Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
16.10.2015 09:06 druk nr 224/15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
16.10.2015 08:59 druk nr 223/15 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16.10.2015 08:54 druk nr 222/15 Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
15.10.2015 10:18 druk nr 221/15 Projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez Panią * na Prezydenta Miasta Ruda Śląska z uwagi na przewlekłe załatwianie sprawy oraz na niezałatwienie sprawy w terminie
15.10.2015 10:03 druk nr 220/15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus na lata 2015 - 2017
15.10.2015 10:02 druk nr 219/15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Orzegów na lata 2015 - 2017
15.10.2015 09:57 druk nr 218/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
15.10.2015 09:54 druk nr 217/15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
15.10.2015 09:50 druk nr 216/15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.139.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
15.10.2015 09:40 druk nr 215/15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
01.10.2015 10:30 druk nr 214/15 Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4