Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2015 16:21 SP.0050.2.454.2015 454.2015 w sprawie określenia zakresu nadzoru Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej w Rudzie Śląskiej
04.11.2015 13:59 SP.0050.2.453.2015 453.2015 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kochłowickiej 56E-56F w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
04.11.2015 13:56 SP.0050.2.452.2015 452.2015 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej przez oddanie w użytkowanie wieczyste udziału Gminy Ruda Śląska wynoszącego 119/1000 części nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Powstańców oraz nieodpłatnego przeniesienia własności lokalu garażowego nr 23 na rzecz jego najemcy wraz z ustanowieniem służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość własności Gminy Ruda Śląska
04.11.2015 13:52 SP.0050.2.451.2015 451.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska będących w użytkowaniu wieczystym osób trzecich na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa i będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska bez obowiązku dokonania dopłaty przez Gminę - Miasto Ruda Śląska
04.11.2015 13:49 SP.0050.2.450.2015 450.2015 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektu "Strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2020"
04.11.2015 13:48 SP.0050.2.449.2015 449.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej"
04.11.2015 13:47 SP.0050.2.448.2015 448.2015 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonych przy ulicy Sztygarskiej 9, ulicy Energetyków 25, ulicy Joanny 16, ulicy Gwareckiej 4 i ulicy Magazynowej 12 w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
04.11.2015 13:45 SP.0050.2.447.2015 447.2015 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.320.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
04.11.2015 13:43 SP.0050.2.446.2015 446.2015 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
04.11.2015 13:42 SP.0050.2.445.2015 445.2015 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach Osi Priorytetowej XI Działania 11.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego
04.11.2015 13:39 SP.0050.2.444.2015 444.2015 zmienijące zarządzenie Nr SP.0050.2.323.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. "Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Rudy Śląskiej wraz z utworzeniem i eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych"
04.11.2015 13:36 SP.0050.2.443.2015 443.2015 zmienijące zarządzenie Nr SP.0050.2.390.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ruda Śląska"
04.11.2015 13:35 SP.0050.2.442.2015 442.2015 w sprawie zmiany okresu trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1354/142 objęta księgą wieczystą KW Nr GL1S/00008294/1
30.10.2015 09:14 SP.0050.2.441.2015 441.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
30.10.2015 09:12 SP.0050.2.440.2015 440.2015 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.262.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
30.10.2015 09:11 SP.0050.2.439.2015 439.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
30.10.2015 09:10 SP.0050.2.438.2015 438.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
30.10.2015 09:09 SP.0050.2.437.2015 437.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
30.10.2015 09:02 SP.0050.2.436.2015 436.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
30.10.2015 08:57 SP.0050.2.435.2015 435.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
22.10.2015 15:11 SP.0050.2.434.2015 434.2015 w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Ruda Śląska lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określenia harmonogramu pracy w poszczególnych punktach
22.10.2015 15:09 SP.0050.2.433.2015 433.2015 w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
22.10.2015 15:06 SP.0050.2.432.2015 432.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Kochłowickiej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
22.10.2015 15:05 SP.0050.2.431.2015 431.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego niruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Chebziu przy alei Powstań Śląskich z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
22.10.2015 15:04 SP.0050.2.430.2015 430.2015 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 499, położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej
22.10.2015 15:03 SP.0050.2.429.2015 429.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Chebziu przy alei Powstań Śląskich z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
22.10.2015 15:02 SP.0050.2.428.2015 428.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz członków ich rodzin w ramach prowadzonej wspólnie działalności socjalnej"
22.10.2015 15:00 SP.0050.2.427.2015 427.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Miasta Ruda Śląska na podstwie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonwego dla usuwanych pojazdów"
22.10.2015 14:59 SP.0050.2.426.2015 426.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę strefy aktywności rodzinnej na osiedlu Bykowina w Rudzie Śląskiej - etap II"
08.10.2015 13:17 SP.0050.2.425.2015 425.2015 w sprawie powołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
08.10.2015 13:16 SP.0050.2.424.2015 424.2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 25 października 2015 roku
08.10.2015 13:05 SP.0050.2.423.2015 423.2015 w sprawie przekazania Miejskiemu Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej wyposażenia zakupionego ze środków Urzędu Miasta Ruda Śląska