Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2015 10:36 druk nr 272/15 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
20.11.2015 10:33 druk nr 271/15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
20.11.2015 10:13 druk nr 270/15 Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
20.11.2015 10:11 druk nr 269/15 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2041
20.11.2015 10:09 druk nr 268/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
20.11.2015 10:06 druk nr 267/15 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
20.11.2015 10:05 druk nr 266/15 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
20.11.2015 10:03 druk nr 265/15 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Ruda Śląska w latach 2016 - 2019
20.11.2015 09:53 druk nr 264/15 Projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez Pana * na działalność Prezydenta Miasta w związku z opieszałością w udzieleniu odpowiedzi na jego wniosek oraz jej niewłaściwością merytoryczną
20.11.2015 09:51 druk nr 263/15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20.11.2015 09:46 druk nr 262/15 Projekt uchwały w sprawie zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Ruda Śląska statusem Katowickiej Specjalnej Srefy Ekonomicznej
18.11.2015 14:03 druk nr 261/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod garaże, położone w Rudzie Śląskiej - Bykowinie w rejonie ulicy Korfantego
18.11.2015 13:53 druk nr 260/15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka
18.11.2015 13:47 druk nr 259/15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulicy Kalinowej
18.11.2015 13:46 druk nr 258/15 Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska
18.11.2015 13:42 druk nr 257/15 Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
18.11.2015 13:40 druk nr 256/15 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
18.11.2015 13:37 druk nr 255/15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.196.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
18.11.2015 13:36 druk nr 254/15 Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
18.11.2015 13:34 druk nr 253/15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2019
18.11.2015 13:33 druk nr 252/15 Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
18.11.2015 13:29 druk nr 251/15 Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska, na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
16.11.2015 14:27 druk nr 250/15 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
16.11.2015 14:25 druk nr 248/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych w Przychodni Rejonowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
16.11.2015 14:17 druk nr 247/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług kardiologicznych w Przychodni Rejonowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
16.11.2015 14:15 druk nr 246/15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
16.11.2015 14:11 druk nr 245/15 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
16.11.2015 14:00 druk nr 244/15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.206.2015 z dnia 22 października 2015 r.