Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2015 11:41 SP.0050.2.480.2015 480.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku u zbiegu ulic Żwirki i Wigury oraz Ryszarda Magdziorzaz z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
11.12.2015 11:39 SP.0050.2.479.2015 479.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
11.12.2015 11:38 SP.0050.2.478.2015 478.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy Olimpijskiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
11.12.2015 11:37 SP.0050.2.477.2015 477.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy Olimpijskiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
11.12.2015 11:35 SP.0050.2.476.2015 476.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie ruchu - elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego"
11.12.2015 11:34 SP.0050.2.475.2015 475.2015 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
11.12.2015 11:31 SP.0050.2.474.2015 474.2015 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
10.12.2015 16:40 SP.0050.2.473.2015 473.2015 w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektu "Strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2020"
10.12.2015 16:38 SP.0050.2.472.2015 472.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
10.12.2015 16:33 SP.0050.2.471.2015 471.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Oznakowanie poziome sieci drogowej miasta Ruda Śląska"
10.12.2015 16:31 SP.0050.2.470.2015 470.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego na 2016 rok otwartego konkursu ofert pn. "Nieodpłatna pomoc prawna"
10.12.2015 16:30 SP.0050.2.469.2015 469.2015 w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia przez Gminę Miasto Ruda Śląska od Śląsko - Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Katowicach prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3149/114 położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kamiennej
10.12.2015 16:26 SP.0050.2.468.2015 468.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
10.12.2015 16:24 SP.0050.2.467.2015 467.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
10.12.2015 16:20 SP.0050.2.466.2015 466.2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
10.12.2015 16:18 SP.0050.2.465.2015 465.2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka Miejskiego "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej
10.12.2015 16:17 SP.0050.2.464.2015 464.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2016 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
10.12.2015 16:13 SP.0050.2.463.2015 463.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2016 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
10.12.2015 15:44 SP.0050.2.462.2015 462.2015 w sprawie przejęcia pojazdów na własność Miasta Ruda Śląska
10.12.2015 15:41 SP.0050.2.461.2015 461.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "dowóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej z oddziałami przedszkolnymi w Rudzie Śląskiej na zajęcia lekcyjne w miesiącach styczeń-czerwiec 2016 r."
10.12.2015 15:39 SP.0050.2.460.2015 460.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania"
26.11.2015 10:06 SP.0050.2.459.2015 459.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
26.11.2015 10:03 SP.0050.2.458.2015 458.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej"
19.11.2015 16:27 SP.0050.2.457.2015 457.2015 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości grutnowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul. Wojciecha Korfantego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
19.11.2015 16:26 SP.0050.2.456.2015 456.2015 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości grutnowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Mikołowskiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
19.11.2015 16:24 SP.0050.2.455.2015 455.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja budynku przy ul. Gen Hallera 61 w Rudzie Śląskiej - przebudowa sieci strukturalnych"