Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2015 15:43 PR.0007.256.2015 Uchwała w sprawie skargi złożonej przez Pana xxxxx na działalność Prezydenta Miasta w związku z opieszałością w udzieleniu odpowiedzi na jego wniosek oraz jej niewłaściwością merytoryczną
03.12.2015 15:41 PR.0007.255.2015 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
03.12.2015 15:39 PR.0007.254.2015 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
03.12.2015 15:36 PR.0007.253.2015 Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
03.12.2015 15:35 PR.0007.252.2015 Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
03.12.2015 15:32 PR.0007.251.2015 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2041
03.12.2015 15:25 PR.0007.250.2015 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
03.12.2015 15:23 PR.0007.249.2015 Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
03.12.2015 15:20 PR.0007.248.2015 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
03.12.2015 14:51 PR.0007.247.2015 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Ruda Śląska w latach 2016 – 2019 *
03.12.2015 14:50 PR.0007.246.2015 Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska
03.12.2015 14:49 PR.0007.245.2015 Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
03.12.2015 14:46 PR.0007.244.2015 Uchwała w sprawie opłaty od posiadanych psów
03.12.2015 14:44 PR.0007.243.2015 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
03.12.2015 14:43 PR.0007.242.2015 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.196.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
03.12.2015 14:38 PR.0007.241.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Ruda Śląskiej statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
03.12.2015 14:34 PR.0007.240.2015 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli miasta Ruda Śląska na lata 2016-2019
03.12.2015 14:32 PR.0007.239.2015 Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska, na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
03.12.2015 14:31 PR.0007.238.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod garaże, położone w Rudzie Śląskiej – Bykowinie w rejonie ulicy Korfantego
03.12.2015 14:29 PR.0007.237.2015 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka
03.12.2015 14:27 PR.0007.236.2015 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy Kalinowej
03.12.2015 14:25 PR.0007.235.2015 Uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
03.12.2015 14:22 PR.0007.234.2015 Uchwała w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
03.12.2015 14:19 PR.0007.233.2015 Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
03.12.2015 14:17 PR.0007.232.2015 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.206.2015 z dnia 22 października 2015 r.
03.12.2015 14:15 PR.0007.231.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych w Przychodni Rejonowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
03.12.2015 14:13 PR.0007.230.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług kardiologicznych w Przychodni Rejonowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
03.12.2015 14:09 PR.0007.229.2015 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 3
03.12.2015 14:04 PR.0007.228.2015 Uchwała w sprawie wycofania powierzenia reprezentowania Miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu KZK GOP