Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.01.2016 12:21 druk nr 7 Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
15.01.2016 11:32 druk nr 28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
15.01.2016 11:30 druk nr 27 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem na lata 2016 - 2020 "Ruda Śląska - miastem przyjaznym osobom niepełnosprawnym"
15.01.2016 11:28 druk nr 26 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2015
15.01.2016 11:27 druk nr 25 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2016
15.01.2016 11:25 druk nr 24 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego
15.01.2016 11:24 druk nr 23 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu i elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. ks. Niedzieli 30 w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
15.01.2016 11:22 druk nr 22 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu i elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. ks. Niedzieli 32 w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
15.01.2016 11:20 druk nr 21 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na rekonstrukcji wieży sygnaturki kościoła p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli
15.01.2016 11:03 druk nr 20 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji kościoła p. w. św. Pawła w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
15.01.2016 11:01 druk nr 19 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Hlonda 27 w Rudzie Śląskiej - Orzegowie
15.01.2016 10:54 druk nr 18 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zloklizowanego przy ul. Raciborskiej 15 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
15.01.2016 10:52 druk nr 17 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszkalnego zloklizowanego przy ul. Raciborskiej 1 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
15.01.2016 10:50 druk nr 16 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w celu uniknięcia niekorzystnych zmian w strukturze finansowania samorządów
15.01.2016 10:45 druk nr 15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.57.2014 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów, które mogą być gromadzone przez te samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach bankowych, rodzajów wydatków, które mogą być nimi finansowane oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
15.01.2016 10:43 druk nr 14 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
15.01.2016 10:40 druk nr 13 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
15.01.2016 10:38 druk nr 12 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
15.01.2016 10:37 druk nr 11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
15.01.2016 10:29 druk nr 10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
15.01.2016 10:26 druk nr 9 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.44.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
15.01.2016 10:24 druk nr 8 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
15.01.2016 10:22 druk nr 6 Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
15.01.2016 10:20 druk nr 5 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania "Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska" za lata 2011 - 2014
15.01.2016 10:17 druk nr 4 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2018"
15.01.2016 10:15 druk nr 3 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ruda Śląska ograniczonej od północy autostradą A4
15.01.2016 10:13 druk nr 2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.246.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska
15.01.2016 10:10 druk nr 1 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7