Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2017 14:27 SP.0050.2.570.2016 570.2016 w sprawie zasad proponowania i przyznawania wolnych lokali mieszkalnych osobom oczekującym na przyznanie lokalu do remontu
04.01.2017 14:16 SP.0050.2.569.2016 569.2016 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
04.01.2017 14:13 SP.0050.2.568.2016 568.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę trasy N-S od ul. Magazynowej do ul. Piastowskiej wraz z połączeniem z ulicą K. Goduli (DW925) w Rudzie Śląskiej - opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania poprzedzone opracowaniem Wielowariantowego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
02.01.2017 14:27 SP.0050.2.567.2016 567.2016 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do spólki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej
02.01.2017 14:26 SP.0050.2.566.2016 566.2016 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2017 poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
02.01.2017 14:25 SP.0050.2.565.2016 565.2016 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom"
02.01.2017 14:23 SP.0050.2.564.2016 564.2016 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom"
02.01.2017 14:22 SP.0050.2.563.2016 563.2016 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Działalność Klubów Młodzieżowych"
02.01.2017 14:21 SP.0050.2.562.2016 562.2016 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Działalność Klubów Młodzieżowych"
02.01.2017 14:20 SP.0050.2.561.2016 561.2016 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - ferie z profilaktyką"
02.01.2017 14:19 SP.0050.2.560.2016 560.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 30 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ulicy Starej - Tylnej
02.01.2017 14:14 SP.0050.2.559.2016 559.2016 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy Żwirki i Wigury z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
02.01.2017 14:10 SP.0050.2.558.2016 558.2016 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
02.01.2017 14:09 SP.0050.2.557.2016 557.2016 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
02.01.2017 14:08 SP.0050.2.556.2016 556.2016 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2017 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
23.12.2016 14:38 SP.0050.2.555.2016 555.2016 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę o numerze 1037/5 o powierzchni 1354 m2, obręb Orzegów k.m.3, stanowiącej aktualnie własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, po uprzednim nabyciu ww. prawa przez Gminę Miasto Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości obejmującej (...)
23.12.2016 14:37 SP.0050.2.554.2016 554.2016 w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia przez Gminę Ruda Śląska od Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Katowicach prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 3749/114 i 3756/114 położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wschodniej i Kamiennej
23.12.2016 14:36 SP.0050.2.553.2016 553.2016 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. 1 Maja 246 w Rudzie Śląskiej - Wirku
23.12.2016 14:34 SP.0050.2.552.2016 552.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.10.2016 r. Nr SP.0050.2.477.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 118 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ulicy Starej - Tylnej
23.12.2016 14:33 SP.0050.2.551.2016 551.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych bez położonych na nich obiektów, przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne"
20.12.2016 11:47 SP.0050.2.550.2016 550.2016 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.518.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieia publicznego pn.: "Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wireckiej (2 lokalizacje) oraz przy zbiegu ulic Piotra Skargi i Adama Asnyka"
20.12.2016 11:46 SP.0050.2.549.2016 549.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
20.12.2016 11:43 SP.0050.2.548.2016 548.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
20.12.2016 11:41 SP.0050.2.547.2016 547.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
20.12.2016 11:39 SP.0050.2.546.2016 546.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
20.12.2016 11:34 SP.0050.2.545.2016 545.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.08.2016 r. Nr SP.0050.2.384.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Magnolii
20.12.2016 11:31 SP.0050.2.544.2016 544.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w mieście Ruda Śląska - 3 zadania"
20.12.2016 11:29 SP.0050.2.543.2016 543.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycenę nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości"
20.12.2016 11:18 SP.0050.2.542.2016 542.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji - Budowa ronda na łączniku drogowym pomiędzy DTŚ i rondem w Chebziu"
20.12.2016 11:09 SP.0050.2.541.2016 541.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w ramach ogłoszonych przez Prezydenta Miasta otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdzialania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób (...)
16.12.2016 11:44 SP.0050.2.540.2016 540.2016 w sprawie nieodpłatnego przekazania Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Rudzie Śląskiej literatury zakupionej w ramach pojektu "Rudzki nauczyciel - sprawny badacz" realizowanego przez Miasto Ruda Śląska w ramach Działania 3.5 "Kompleksowe wspomaganie systemu oświaty" Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
08.12.2016 11:55 SP.0050.2.539.2016 539.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
08.12.2016 11:54 SP.0050.2.538.2016 538.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
08.12.2016 11:53 SP.0050.2.537.2016 537.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
08.12.2016 11:52 SP.0050.2.536.2016 536.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
08.12.2016 11:51 SP.0050.2.535.2016 535.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
08.12.2016 11:50 SP.0050.2.534.2016 534.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
08.12.2016 11:49 SP.0050.2.533.2016 533.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
08.12.2016 11:46 SP.0050.2.532.2016 532.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
08.12.2016 11:40 SP.0050.2.531.2016 531.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska"
08.12.2016 11:39 SP.0050.2.530.2016 530.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa boiska lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej - II etap"
08.12.2016 11:38 SP.0050.2.529.2016 529.2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów oferet na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
01.12.2016 14:31 SP.0050.2.528.2016 528.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2017 przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu kultury i kultury fizycznej
01.12.2016 14:29 SP.0050.2.527.2016 527.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji - zabezpieczenie ruchu pieszego w ciągu ul. Brańskiego - budowa chodnika wraz z oświetleniem"
01.12.2016 14:28 SP.0050.2.526.2016 526.2016 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Lisiej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
01.12.2016 14:26 SP.0050.2.525.2016 525.2016 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Rybnickiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
01.12.2016 14:24 SP.0050.2.524.2016 524.2016 w sprawie nabycia przez Gminę Ruda Śląska od Klubu Sportowego Slavia Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 1308/250 oraz nr 1311/273, położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Sosinki
01.12.2016 14:06 SP.0050.2.522.2016 522.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Ruda Śląska"
01.12.2016 14:05 SP.0050.2.521.2016 521.2016 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Nieodpłatna pomoc prawna"
01.12.2016 14:03 SP.0050.2.520.2016 520.2016 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Nieodpłatna pomoc prawna"

1 2 3 4 5 6 następna