Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.09.2016 13:15 druk nr 130/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia p.n.: „Optymalizacja jakości, rozszerzenie treści cyfrowych oraz rozwój e_usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez miasta Bytom, Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice i Zabrze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
23.09.2016 13:13 druk nr 129/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
23.09.2016 13:12 druk nr 128/16 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska"
23.09.2016 13:09 druk nr 127/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
23.09.2016 12:39 druk nr 126/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
23.09.2016 12:29 druk nr 125/16 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujetymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
23.09.2016 12:22 druk nr 124/16 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
22.09.2016 16:06 druk nr 123/16 Projekt uchwały w sprawie Uchwały Nr 667/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.02.2005 r. w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za pobyt w Noclegowniach Miejskich w Rudzie Śląskiej, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także sposobu i trybu postępowania w tych sprawach
22.09.2016 16:04 druk nr 122/16 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla trasy N-S, położonej w granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska
22.09.2016 16:02 druk nr 121/16 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla "Huty Pokój" S.A. na okres od dnia 7 listopada 2016 r. do dnia 6 listopada 2017 r.
22.09.2016 15:16 druk nr 120/16 Projekt uchwały w sprawie: powierzenia Prezydentowi Miasta Ruda Śląska uprawnień do ustalania opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych miasta Ruda Śląska
22.09.2016 15:14 druk nr 119/16 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych miasta Ruda Śląska
22.09.2016 15:12 druk nr 118/16 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
22.09.2016 14:57 druk nr 117/16 Projekt uchwały w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 - 2019" będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej