Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2016 15:33 druk nr 157/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
10.11.2016 15:26 druk nr 156/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
10.11.2016 15:18 druk nr 155/16 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
10.11.2016 15:16 druk nr 154/16 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
10.11.2016 15:14 druk nr 153/16 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017 - 2021
10.11.2016 13:04 druk nr 152/16 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
10.11.2016 13:02 druk nr 151/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sprzętu stomatologicznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
10.11.2016 12:58 druk nr 150/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne i przydomowe zlokalizowane w rejonie ul. Podlaskiej
10.11.2016 12:45 druk nr 149/16 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.41.2016 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
10.11.2016 12:43 druk nr 148/16 Projekt uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
10.11.2016 12:39 druk nr 147/16 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska, na okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
10.11.2016 12:38 druk nr 146/16 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
10.11.2016 12:33 druk nr 145/16 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
10.11.2016 12:27 druk nr 144/16 Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska
10.11.2016 12:17 druk nr 143/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych w Przychodni Rejonowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
10.11.2016 11:30 druk nr 142/16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług kardiologicznych w Przychodni Rejonowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
10.11.2016 11:12 druk nr 141/16 Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2017