Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.03.2017 09:12 druk nr 48/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
17.03.2017 09:09 druk nr 47/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwłę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
16.03.2017 17:44 druk nr 46/17 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramch budżetu miasta na prawach powiatu
16.03.2017 17:42 druk nr 45/17 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
16.03.2017 12:00 druk nr 44/17 Projekt uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i wrunków sytuowania obieków małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Ruda Śląska
16.03.2017 11:56 druk nr 43/17 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa
16.03.2017 11:52 druk nr 42/17 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr PR.0007.126.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18.06.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulic Zabrzańskiej i Słowiańskiej
16.03.2017 11:50 druk nr 41/17 Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych
16.03.2017 11:47 druk nr 40/17 Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
16.03.2017 11:27 druk nr 39/17 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
16.03.2017 11:25 druk nr 38/17 Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
16.03.2017 11:11 druk nr 37/17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
16.03.2017 11:08 druk nr 36/17 Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
16.03.2017 10:29 druk nr 35/17 Projekt uchwały w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
16.03.2017 10:01 druk nr 34/17 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
16.03.2017 09:53 druk nr 33/17 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.185.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7