Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2017 12:43 druk nr 166/17 Projekt uchwały w sprawie aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030"
13.10.2017 12:41 druk nr 165/17 Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
13.10.2017 12:39 druk nr 164/17 Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomosci w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska
13.10.2017 12:36 druk nr 163/17 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
13.10.2017 12:35 druk nr 162/17 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
13.10.2017 12:34 druk nr 161/17 Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
13.10.2017 12:32 druk nr 160/17 Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska
13.10.2017 12:30 druk nr 159/17 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji
13.10.2017 12:24 druk nr 158/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
13.10.2017 12:21 druk nr 157/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
13.10.2017 12:18 druk nr 156/17 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
13.10.2017 12:16 druk nr 155/17 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
13.10.2017 12:14 druk nr 154/17 Projekt uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego imienia Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej
13.10.2017 12:11 druk nr 153/17 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.252.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13.10.2017 12:10 druk nr 152/17 Projekt uchwały w sprawie zmiany imienia Szkole Podstawowej nr 8 w Rudzie Śląskiej
13.10.2017 12:09 druk nr 151/17 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rudzie Śląskiej
13.10.2017 12:02 druk nr 150/17 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
13.10.2017 11:58 druk nr 149/17 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.216.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
13.10.2017 11:38 druk nr 148/17 Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
13.10.2017 10:56 druk nr 147/17 Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład Komisji Konkursowej powołanej dla wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kornela Makuszyńskiego 7
13.10.2017 10:52 druk nr 146/17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie
12.10.2017 15:13 druk nr 145/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
12.10.2017 15:09 druk nr 144/17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 1208/LXXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania