Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2018 11:23 druk nr 15/18 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Ruda Śląska do 2030 r.
18.01.2018 12:59 druk nr 14/18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.162.2017 Rady Miasta Ruda Ślaska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
18.01.2018 12:47 druk nr 13/18 Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
18.01.2018 12:43 druk nr 12/18 Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
18.01.2018 12:41 druk nr 11/18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
18.01.2018 12:38 druk nr 10/18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
18.01.2018 12:35 druk nr 9/18 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
18.01.2018 12:32 druk nr 8/18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.4.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 08.01.2018 r. zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
18.01.2018 12:24 druk nr 7/18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.57.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów, które mogą być gromadzone przez te samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach bankowych, rodzaju wydatków, które mogą być nimi finansowane oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
18.01.2018 12:22 druk nr 6/18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
18.01.2018 12:18 druk nr 5/18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością