Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2019 08:45 SP.0050.2.491.2018 w sprawie zmiany zarządzenia NR SP.0050.2.434.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Ruda Śląska lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określenia harmonogramu pracy w poszczególnych punktach
10.01.2019 08:41 SP.0050.2.490.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień
31.12.2018 09:55 SP.0050.2.489.2018 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr DOO.PM.0151-138/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25.04.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu znajdującego się na terenie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Lipa 3
31.12.2018 09:49 SP.0050.2.488.2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą"Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2019 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
31.12.2018 09:37 SP.0050.2.487.2018 w sprawie odwołania i powołania Sekretarza Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
31.12.2018 09:30 SP.0050.2.486.2018 w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
21.12.2018 14:40 SP.0050.2.485.2018 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień pn.: 1. "Działalność Klubów Młodzieżowych". 2. "Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom"
21.12.2018 14:38 SP.0050.2.484.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości
21.12.2018 14:35 SP.0050.2.483.2018 w sprawie ustalenia składu i regulaminu działania Rady Sportu
21.12.2018 14:31 SP.0050.2.482.2018 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Jagiełły 14a w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
21.12.2018 14:27 SP.0050.2.481.2018 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
18.12.2018 15:40 SP.0050.2.480.2018 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
18.12.2018 13:45 SP.0050.2.479.2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej część działki gminnej nr 2275/2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej (...) na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1973/32 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Wyzwolenia wraz z prawem do lokalizacji na tej nieruchomości sieci uzbrojenia terenu służącej do doprowadzenia mediów do nieruchomości władnącej nr 1973/32
18.12.2018 13:40 SP.0050.2.478.2018 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Dojazdowej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
18.12.2018 13:37 SP.0050.2.477.2018 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
18.12.2018 13:28 SP.0050.2.476.2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SP.0050.2.434.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Ruda Śląska lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłantej pomocy prawnej oraz określenia harmonogramu pracy w poszczególnych punktach
18.12.2018 13:23 SP.0050.2.475.2018 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
18.12.2018 13:11 SP.0050.2.474.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Podziały nieruchomości, projekty podziałów nieruchomości, wznowienia i wskazania granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej
18.12.2018 13:03 SP.0050.2.473.2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej część działki gminnej nr 2275/ 2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej (...) na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1974/32 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Wyzwolenia wraz z prawem do lokalizacji na tej nieruchomości sieci uzbrojenia terenu służącej do doprowadzenia mediów do nieruchomości władnącej nr 1974/32
18.12.2018 12:59 SP.0050.2.472.2018 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Piastowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
18.12.2018 12:54 SP.0050.2.471.2018 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Kardynała Augusta Hlonda z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
14.12.2018 14:51 SP.0050.2.470.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2019 przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego w zakresu kultury i kultury fizycznej
12.12.2018 12:13 SP.0050.2.469.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w ramach ogłaszanych przez Prezydenta Miasta otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym a także rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2019-2023
12.12.2018 11:57 SP.0050.2.468.2018 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku szkolnym 2018/2019
12.12.2018 11:38 SP.0050.2.467.2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej nieruchomość Gminy Ruda Śląska składająca się z działek nr: 10.3-4077/84, 10.3-4075/3039, 10.3-3728/88 zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej (...) na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości składającej się z działek nr: 10.3-3729/88, 10.3-3730/88, 10.3-3731/88, 10.3-3733/88, 10.3-3734/88, 10.3-3735/88, 10.3-3736/88 zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej (...)
12.12.2018 10:56 SP.0050.2.466.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz Samorządowych Jednostek Kultury"
12.12.2018 09:43 SP.0050.2.465.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
10.12.2018 14:59 SP.0050.2.464.2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 2518/123, stanowiącą własność Gminy Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1199/90, stanowiącej własność osoby fizycznej
10.12.2018 14:49 SP.0050.2.463.2018 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Dojazdowej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
10.12.2018 14:43 SP.0050.2.462.2018 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wireckiej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
10.12.2018 14:27 SP.0050.2.461.2018 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach ogłoszonych na 2019 rok otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki uzależnień, ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, spraw społecznych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 a ustawy
07.12.2018 08:03 SP.0050.2.460.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowaia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Ruda Śląska"
06.12.2018 17:03 SP.0050.2.459.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa dróg gruntowych - Przebudowa ulicy Kossaka wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej" - roboty budowlane
06.12.2018 16:32 SP.0050.2.458.2018 w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego przysługującego Kopalni Piasku "Kotlarnia" S.A. w Kotlarni do nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...)
06.12.2018 16:25 SP.0050.2.457.2018 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kaszubskiej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
06.12.2018 16:04 SP.0050.2.456.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
06.12.2018 15:05 SP.0050.2.455.2018 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.251.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.07.2017 r. w sprawie gospodarowania lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi
06.12.2018 14:56 SP.0050.2.454.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej im. Św. Łukasza w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2018/2019"
03.12.2018 10:48 SP.0050.2.453.2018 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
03.12.2018 10:42 SP.0050.2.452.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą " Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2019 w lokalu przy ulo. Oświęcimskiej 87, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
03.12.2018 10:36 SP.0050.2.451.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację w 2019 roku zadania publicznego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna"
03.12.2018 10:29 SP.0050.2.450.2018 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Bukowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
03.12.2018 10:19 SP.0050.2.449.2018 zmieniające Zarządzenie NR SP.0050.2.404.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 października 2018 r. w sprawie sprzedaży pojazdu służbowego Straży Miejskiej marki Renault Trafic o numerze rejestracyjnym SL 75076
03.12.2018 10:10 SP.0050.2.448.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Bieżące zabezpieczenie ruchu drowego - zadanie nr 1: "Dostawa i montaż, regeneracja, demontaż lub uzupełnienie ogrodzeń (barierek ochronnych, parawanów ulicznych), słupków blokujących, poręczy, balustrad, barieroporęczy, drogowych barier ochronnych (linowych, stalowych, betonowych), zadanie nr 2: "Uzupełnienie paneli istniejących ekranów akustycznych"
03.12.2018 09:59 SP.0050.2.447.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Asysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu zarządzania miastem "Otago"
20.11.2018 15:00 SP.0050.2.446.2018 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
20.11.2018 14:53 SP.0050.2.445.2018 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
19.11.2018 15:14 SP.0050.2.444.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
19.11.2018 15:04 SP.0050.2.443.2018 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.532.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31.12.2015 r. w sprawie określenia zakresu nadzoru Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Rudzie Śląskiej
19.11.2018 14:54 SP.0050.2.442.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.1.59.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna", formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej

1 2 3 4 5 6 następna