Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.03.2018 12:35 druk nr 65/18 Projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez Panią xxx* na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Rudzie Śląskiej w sprawie "nierzetelnego rozpatrzenia skargi"
16.03.2018 12:29 druk nr 64/18 Projekt uchwały w sprawie wniosku z dnia 06.02.2018 r. p. xxx * "o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Pani Grażyny Dziedzic oraz Krzysztofa Mejer za działania zbycia na rzecz obcych osób mojej - naszej rodzinnej działki nr 1710/63 w Kochłowicach, wszczęcia kontroli w UM czy były inne takie patologiczne przypadki, pisma UM z dnia 26.01.2018 r. w sprawie rodzinnej działki 1710/63"
16.03.2018 12:25 druk nr 63/18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
16.03.2018 12:23 druk nr 62/18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
16.03.2018 12:21 druk nr 61/18 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
16.03.2018 12:19 druk nr 60/18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeatargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony budynku kontenerowego mieszczącego się przy ul. Ratowników 2 w Rudzie Śląskiej
16.03.2018 12:16 druk nr 59/18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.158.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulic Bukowej i Noworudzkiej, w zakresie załącznika graficznego
16.03.2018 12:07 druk nr 58/18 Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
16.03.2018 11:34 druk nr 57/18 Projekt uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska
16.03.2018 11:30 druk nr 56/18 Projekt uchwały w sprawie podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ruda Śląska oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
16.03.2018 11:29 druk nr 55/18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
16.03.2018 11:27 druk nr 54/18 Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
16.03.2018 11:23 druk nr 53/18 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegajacych na wykonaniun renowacji trzech elewacji budynku dawnego ratusza położonego przy ul. kadr. Augusta Hlonda 27 w Rudzie Śląskiej - Orzegowie
16.03.2018 11:21 druk nr 52/18 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie wieży głównej kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej
16.03.2018 11:10 druk nr 51/18 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku mieszlanego zlokalizowanego przy ul. ks. Józefa Niedzieli 22 w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
16.03.2018 11:04 druk nr 50/18 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie i malowaniu wnętrza Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej - Rudzie
16.03.2018 11:00 druk nr 49/18 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 834/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
16.03.2018 10:57 druk nr 48/18 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
16.03.2018 10:25 druk nr 47/18 Projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wraz z uzasadnieniem o zamiarze zmiany treści statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej w części dotyczącej lokalizacji filii oraz zakresu ich działania