Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2018 10:25 druk nr 115/18 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2017
15.06.2018 10:23 druk nr 114/18 Projekt uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska
15.06.2018 10:22 druk nr 113/18 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
15.06.2018 10:20 druk nr 112/18 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2017
15.06.2018 10:18 druk nr 111/18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
15.06.2018 10:16 druk nr 110/18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
15.06.2018 10:15 druk nr 109/18 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
15.06.2018 10:12 druk nr 108/18 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
15.06.2018 10:09 druk nr 107/18 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na kórych nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
15.06.2018 10:07 druk nr 106/18 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15.06.2018 10:05 druk nr 105/18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach
15.06.2018 10:00 druk nr 104/18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
15.06.2018 09:58 druk nr 103/18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpwiedzialnością
15.06.2018 09:56 druk nr 102/18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
15.06.2018 09:54 druk nr 101/18 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do: złożenia wniosku o dofinansowaniez Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II- Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich ...
15.06.2018 09:35 druk nr 100/18 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do: złożenia wniosku o dofionansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.1Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski ...
15.06.2018 09:13 druk nr 99/18 Projekt uchwały w sprawie ustalenia dla terenu miasta Ruda Śląska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
15.06.2018 09:12 druk nr 98/18 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
15.06.2018 09:05 druk nr 97/18 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.176.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
15.06.2018 09:02 druk nr 96/18 Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska