Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2020 15:45 SP.0050.1.088.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska z późn.zm.
08.01.2020 12:16 SP.0050.1.087.2019 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.5.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rachunkowości
07.01.2020 13:49 SP.0050.1.086.2019 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.75.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska na rok 2019
18.12.2019 11:04 SP.0050.1.085.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
11.12.2019 10:24 SP.0050.1.084.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków (AZ) Urzędu Miasta Ruda Śląska
11.12.2019 10:19 SP.0050.1.083.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (KG) Urzędu Miasta Ruda Śląska
11.12.2019 10:12 SP.0050.1.082.2019 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do wycieczki pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska do Wieliczki oraz Fabryki Bombek
04.12.2019 10:31 SP.0050.1.081.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP) w Rudzie Śląskiej
04.12.2019 10:23 SP.0050.1.080.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Budżetu Miasta (FB) Urzędu Miasta Ruda Śląska
20.11.2019 09:34 SP.0050.1.079.2019 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych
20.11.2019 09:30 SP.0050.1.078.2019 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od wejścia w życie zarządzenia do dnia 30.04.2020 r.
18.11.2019 10:16 SP.0050.1.077.2019 w sprawie nadaniu Panu Hubertowi Ratce Odznaki "Kamrat Rudzki"
18.11.2019 10:11 SP.0050.1.076.2019 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do wycieczki pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska do Szczyrku - Wisły
18.11.2019 10:05 SP.0050.1.075.2019 wprowadzające zmiany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.2019 z dnia 11.01.2019 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-fiansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska na rok 2019
18.11.2019 10:00 SP.0050.1.074.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.1.59.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna", formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej
06.11.2019 11:15 SP.0050.1.073.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (KG) Urzędu Miasta Ruda Śląska
06.11.2019 11:12 SP.0050.1.072.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze Geodety Miasta (AM) Urzędu Miasta Ruda Śląska
06.11.2019 11:03 SP.0050.1.071.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP) w Rudzie Śląskiej
29.10.2019 10:36 SP.0050.1.070.2019 w sprawie zasad przeprowadzania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
29.10.2019 10:33 SP.0050.1.069.2019 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.70.2012 z 16 listopada 2012 r. w sprawie zasad przeprowadzania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wprowadzenia programów przeprowadzania tych szkoleń
29.10.2019 10:29 SP.0050.1.068.2019 w sprawie określenia zasad i terminów odprowadzania zrealizowanych dochodów oraz przekazywania środków finansowych na pokrycie wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe Miasta Ruda Śląska
25.10.2019 11:20 SP.0050.1.067.2019 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do wycieczki pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska do Skalnego Miasta w Czechach
25.10.2019 11:13 SP.0050.1.066.2019 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego dla celów analizy przyjętej w MPGM TBS Sp. z o.o. metodologii podziału kosztów bezpośrednich i pośrednich
10.10.2019 17:45 SP.0050.1.065.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowisko pracy w Biurze Geodety Miasta (AM) Urzędu Miasta Ruda Śląska
10.10.2019 17:42 SP.0050.1.064.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowisko pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS) w Rudzie Śląskiej Miasta Ruda Śląska
16.09.2019 11:39 SP.0050.1.063.2019 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
12.09.2019 12:36 SP.0050.1.062.2019 w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu Miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej Miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie Miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzenia materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu Miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska"
11.09.2019 09:19 SP.0050.1.061.2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
10.09.2019 14:25 SP.0050.1.060.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO) Urzędu Miasta Ruda Śląska
05.09.2019 13:46 SP.0050.1.059.2019 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.56.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
03.09.2019 10:03 SP.0050.1.058.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Lokalowych (AL) Urzędu Miasta Ruda Śląska
03.09.2019 09:59 SP.0050.1.057.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS) w Rudzie Śląskiej
03.09.2019 09:55 SP.0050.1.056.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
26.08.2019 14:36 SP.0050.1.055.2019 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.5.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rachunkowości
22.08.2019 12:01 SP.0050.1.054.2019 w sprawie ustalenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem kapitałowym miasta Ruda Śląska
12.08.2019 15:23 SP.0050.1.053.2019 wprowadzające zmiany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.63.2014 z dnia 18.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej, wspomagającej realizację polityki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska
05.08.2019 13:48 SP.0050.1.052.2019 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
02.08.2019 12:54 SP.0050.1.051.2019 w sprawie wprowadzenia Zasad windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i poboru zaległych należności przez Organ Egzekucyjny - Prezydenta Miasta Ruda Śląska
25.07.2019 13:56 SP.0050.1.050.2019 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.23.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
17.07.2019 10:23 SP.0050.1.049.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowisko pracy w Wydziale Budżetu Miasta (FB) Urzędu Miasta Ruda Śląska
17.07.2019 10:06 SP.0050.1.048.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Gospodarki Nieruchomości (KG) Urzędu Miasta Ruda Śląska
17.07.2019 10:02 SP.0050.1.047.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich (SO) Urzędu Miasta Ruda Śląska
17.07.2019 09:41 SP.0050.1.046.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Lokalowych (AL) Urzędu Miasta Ruda Śląska
17.07.2019 09:35 SP.0050.1.045.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS) w Rudzie Śląskiej
09.07.2019 15:39 SP.0050.1.044.2019 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta nr SP.0050.1.42.2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad obiegu i kontroli sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska i podległych miejskich jednostek organizacyjnych miasta Ruda Śląska
24.06.2019 09:57 SP.0050.1.043.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji (AI) Urzędu Miasta Ruda Śląska
12.06.2019 13:13 SP.0050.1.042.2019 w sprawie zasad obiegu i kontroli sprawozdań z wykonywania procesów gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska i podległych miejskich jednostek organizacyjnych miasta Ruda Śląska
12.06.2019 13:04 SP.0050.1.041.2019 w sprawie określenia zasad i terminów odprowadzania zrealizowanych dochodów oraz przekazywania środków finansowych na pokrycie wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe Miasta Ruda Śląska
12.06.2019 12:58 SP.0050.1.040.2019 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Ruda Śląska
28.05.2019 12:35 SP.0050.1.039.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Geodety Miasta (AM) Urzędu Miasta Ruda Śląska

1 2 następna