Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.04.2019 14:40 SP.0050.1.025.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Lokalowych (AL) Urzędu Miasta Ruda Śląska
17.04.2019 14:35 SP.0050.1.024.2019 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do imprezy rekreacyjno - sportowej pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz Straży Miejskiej, odbywającej się w dniach 16-19 maja 2019 r. w Brennej.
17.04.2019 14:17 SP.0050.1.023.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
10.04.2019 10:02 SP.0050.1.022.2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
03.04.2019 10:31 SP.0050.1.021.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.04.2019 11:03 SP.0050.1.020.2019 w sprawie ustalenie składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS) w Rudzie Śląskiej
02.04.2019 10:57 SP.0050.1.019.2019 w sprawie ustalenie składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji (AI) Urzędu Miasta Ruda Śląska
29.03.2019 11:51 SP.0050.1.018.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
25.03.2019 11:50 SP.0050.1.017.2019 w sprawie powołania członków zespołu doradczo-inicjatywnego ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi oraz określenia regulaminu działania zespołu
21.03.2019 16:59 SP.0050.1.016.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
19.03.2019 12:12 SP.0050.1.015.2019 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
19.03.2019 12:07 SP.0050.1.014.2019 w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Prezydenta Miasta Ruda Śląska w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji
19.03.2019 11:32 SP.0050.1.013.2019 w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych na 2019
14.03.2019 11:25 SP.0050.1.012.2019 w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji prowadzenia gospodarki kasowej oraz zabezpieczenia wartości pieniężnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
06.03.2019 12:52 SP.0050.1.011.2019 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.36.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ruda Śląska"
18.02.2019 13:00 SP.0050.1.010.2019 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.95.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
18.02.2019 12:43 SP.0050.1.009.2019 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.5.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rachunkowości
05.02.2019 10:46 SP.0050.1.008.2019 wprowadzające zmiany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.62.2014 z dnia 18.07.2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska
05.02.2019 10:39 SP.0050.1.007.2019 w sprawie ustalenia dni 2 maja i 24 grudnia 2019 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
22.01.2019 10:25 SP.0050.1.006.2019 w sprawie przyjęcia zasad wdrażania, realizacji, monitorowania i aktualizacji "Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 roku - aktualizacja 2018 rok" oraz powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Strategii Rozwoju Miasta do 2030
21.01.2019 10:36 SP.0050.1.005.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków (AZ) Urzędu Miasta Ruda Śląska
21.01.2019 10:31 SP.0050.1.004.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS) w Rudzie Śląskiej
21.01.2019 10:26 SP.0050.1.003.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
21.01.2019 10:20 SP.0050.1.002.2019 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji (AI) Urzędu Miasta Ruda Śląska
14.01.2019 14:15 SP.0050.1.001.2019 w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska na rok 2019