Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2020 12:30 SP.0050.2.383.2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr SP.0050.2.442.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenie usług w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
02.01.2020 12:26 SP.0050.2.382.2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr SP.0050.2.387.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach oraz upoważnienia dyrektorów szkół do zwalniania z opłat za posiłki
02.01.2020 12:22 SP.0050.2.381.2019 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień pn.: 1."Działalność Klubów Młodzieżowych". 2."Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzicom" 3."Prowadzenie działalności profilaktycznej w roku 2020 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej". 4."Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży"
23.12.2019 14:47 SP.0050.2.380.2019 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
23.12.2019 14:44 SP.0050.2.379.2019 w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
23.12.2019 14:41 SP.0050.2.378.2019 w sprawie ustalenia jednolitego wzoru umowy o świadczenie usług w żłobkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
23.12.2019 14:38 SP.0050.2.377.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej Pani Grażynie Gałowskiej
23.12.2019 14:32 SP.0050.2.376.2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.259.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej przy ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej"
23.12.2019 14:29 SP.0050.2.375.2019 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia publicznego pn.:"Sprzątanie i zimowe utrzymanie chodników (w tym schodów), ścieżek rowerowych i parkingów na terenie miasta Ruda Śląska"
23.12.2019 14:23 SP.0050.2.374.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Sprzątanie i zimowe utrzymanie chodników (w tym schodów), ścieżek rowerowych i parkingów na terenie miasta Ruda Śląska"
18.12.2019 14:09 SP.0050.2.373.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.216.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Ilskiej z późn. zm.
18.12.2019 14:03 SP.0050.2.372.2019 w sprawie zmiany Zarządzenie nr SP.0050.2.326.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej Pani Iwonie Luszczak z późn. zm.
18.12.2019 13:59 SP.0050.2.371.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług inspekcji nadzoru w ramach projektu: "Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usługi w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnionych przez Miasto Ruda Śląska"
18.12.2019 13:56 SP.0050.2.370.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla zadania polegającego na rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne"
18.12.2019 13:50 SP.0050.2.369.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wycena nieruchomości dla potrzeb: 1. ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości, 2. ustalenia renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska"
18.12.2019 13:47 SP.0050.2.368.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Projekty podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej oraz wznowienie granic"
18.12.2019 12:20 SP.0050.2.367.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Odbiór, transport, przechowywanie i wydawanie zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. oraz przeprowadzenie sekcji zwłok i oględzin"
11.12.2019 13:21 SP.0050.2.366.2019 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.38.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2017-2019
11.12.2019 12:09 SP.0050.2.365.2019 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 05.12.2089 r. nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
11.12.2019 11:20 SP.0050.2.364.2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Energetyków nr 6
11.12.2019 11:10 SP.0050.2.363.2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Solidarności nr 24, 24A, 24B, 24C
11.12.2019 11:03 SP.0050.2.362.2019 w sprawie wyrażenia woli nabycia w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu
11.12.2019 10:54 SP.0050.2.361.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska"
11.12.2019 10:45 SP.0050.2.360.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publiczego w ramach ogłoszonych na 2020 rok otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki uzależnień, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej (...)
11.12.2019 10:37 SP.0050.2.359.2019 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
11.12.2019 10:30 SP.0050.2.358.2019 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
04.12.2019 11:20 SP.0050.2.357.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej - podział dokumentacji projektowej na etap I i etap II oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania"
04.12.2019 11:03 SP.0050.2.356.2019 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.360.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29.07.2016 r. w sprawie określenia zasad spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Ruda Śląska w formie świadczenia zastępczego z późn. zm.
04.12.2019 11:00 SP.0050.2.355.2019 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
04.12.2019 10:56 SP.0050.2.354.2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Grodzkiej nr 7, 7A, 7B
04.12.2019 10:51 SP.0050.2.353.2019 w sprawie zbycia w drodze przetargu ofertowego lodowiska sezonowego wraz z agregatem chłodniczym i maszyną do pielęgancji lodu
04.12.2019 10:48 SP.0050.2.352.2019 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 269 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej - Otylii
04.12.2019 10:41 SP.0050.2.351.2019 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku szkolnym 2019/2020
29.11.2019 10:24 SP.0050.2.350.2019 zmieniające zarządzenie NR SP.0050.2.336.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie odwodnienia ul. Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 124 do budynku nr 86"
26.11.2019 09:55 SP.0050.2.349.2019 w sprawie ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
25.11.2019 13:53 SP.0050.2.348.2019 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
25.11.2019 13:48 SP.0050.2.347.2019 w sprawie zmiany Zarządzenie NR SP.0050.2.434.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Ruda Śląska lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określenia harmonogramu pracy w poszczególnych punktach
25.11.2019 13:44 SP.0050.2.346.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Asystę techniczną i konserwację zintegrowanego systemu zarządzania miastem OTAGO"
25.11.2019 13:38 SP.0050.2.345.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Usługa ubezpieczenia Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz Samorządowych Jednostek Kultury"
25.11.2019 09:00 SP.0050.2.344.2019 w sprawie wykonywania uchwały nr PR.0007.12.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych na terenie Miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
25.11.2019 08:52 SP.0050.2.343.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej
20.11.2019 09:52 SP.0050.2.342.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
20.11.2019 09:49 SP.0050.2.341.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
20.11.2019 09:43 SP.0050.2.340.2019 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Orzegowie w rejonie ulic Jerzego Ziętka i Bytomskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
18.11.2019 13:05 SP.0050.2.339.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Odbiór, transport, przechowywanie i wydawanie zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. oraz przeprowadzenie sekcji zwłok i oględzin"
18.11.2019 11:05 SP.0050.2.338.2019 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Mazowieckiej
18.11.2019 10:55 SP.0050.2.337.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe działalność pożytku publicznego na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna"
18.11.2019 10:50 SP.0050.2.336.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie odwodnienia ul. Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 124 do budynku nr 86"
18.11.2019 10:46 SP.0050.2.335.2019 w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny
18.11.2019 10:26 SP.0050.2.334.2019 w sprawie wykonania prawa pierwokupu udziału wynoszącego 856/1000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu o oznaczeniu geodezyjnym 2923, położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Piotra Niedurnego oraz takiego samego udziału w prawie własności budynku straży pożarnej, stanowiącego odrębną od gruntu nieruchomość

1 2 3 4 5 6 następna