Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.01.2019 11:18 SP.0050.2.016.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
22.01.2019 11:03 SP.0050.2.015.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Oznakowanie poziome sieci drogowej Miasta Ruda Śląska"
22.01.2019 10:47 SP.0050.2.014.2019 w sprawie przygotowania, koordynowania, tworzenia warunków i prowadzenia rewitalizacji w mieście Ruda Śląska
21.01.2019 11:37 SP.0050.2.013.2019 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej część działki gminnej nr 2275/2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej (...) na rzecz każdodoczesnych właścicieli działki nr 1975/32 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Wyzwolenia wraz z prawem do lokalizacji na tej nieruchomości sieci uzbrojenia terenu służącej do doprowadzenia mediów do nieruchomości władnącej nr 1975/32
21.01.2019 11:16 SP.0050.2.012.2019 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej część działki gminnej nr 2275/2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej (...) na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1968/32 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Wyzwolenia wraz z prawem do lokalizacji na tej nieruchomości sieci uzbrojenia terenu służącej do doprowadzenia mediów do nieruchomości władnącej nr 1968/32
21.01.2019 10:52 SP.0050.2.011.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - remont boiska przy ZSP 2 przy ul. Glinianej 2"
21.01.2019 10:49 SP.0050.2.010.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wycena nieruchomości dla potrzeb: 1. Ustalenia opłat adiacenckkich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości, 2. Ustalenia renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku zaminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska"
21.01.2019 10:44 SP.0050.2.009.2019 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.472.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.10.2016 roku w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomści stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
15.01.2019 10:49 SP.0050.2.008.2019 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Wyzwolenia z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
15.01.2019 10:23 SP.0050.2.007.2019 w sprawie zbycia w drodze przetargu ofertowego elementów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych stanowiących pozostałości po zrealizowanym projekcie "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska"
15.01.2019 10:10 SP.0050.2.006.2019 zarządzenie zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.477.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r., w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
15.01.2019 09:58 SP.0050.2.005.2019 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
15.01.2019 09:49 SP.0050.2.004.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2019 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
11.01.2019 10:30 SP.0050.2.003.2019 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
11.01.2019 10:23 SP.0050.2.002.2019 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. K.Goduli w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
11.01.2019 10:21 SP.0050.2.001.2019 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Fabrycznej w Rudzie Śląskiej na rzecz ich użytkownika wieczystego