Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.06.2019 13:17 Raport o stanie miasta Ruda Śląska za 2018 rok
21.06.2019 13:16 Druk nr 136/19 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2018
21.06.2019 13:14 Druk nr 135/19 Projekt uchwały w sprawie przekazania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
21.06.2019 13:13 Druk nr 134/19 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu i użytkowania bazy sportowej w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska
21.06.2019 13:12 Druk nr 133/19 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2018
21.06.2019 13:11 Druk nr 132/19 Projekt uchwały zmieniającą uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
21.06.2019 13:09 Druk nr 131/19 Projekt uchwaly zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
21.06.2019 13:08 Druk nr 130/19 Projekt w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
21.06.2019 13:04 Druk nr 129/19 Projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.10.2019 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku
21.06.2019 13:01 Druk nr 128/19 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ruda Śląska wotum zaufania
21.06.2019 12:58 Druk nr 127/19 Projekt w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach, do Sądu Rejonowego w Zabrzu oraz do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
21.06.2019 12:57 Druk nr 126/19 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
21.06.2019 12:56 Druk nr 125/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 780/XII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne
21.06.2019 12:54 Druk nr 124/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
21.06.2019 12:53 Druk nr 123/19 Projekt w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
21.06.2019 12:52 Druk nr 122/19 Projekt uchwaly w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
21.06.2019 12:50 Druk nr 121/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.58.2012 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
21.06.2019 12:49 Druk nr 119/19 Projekt uchwaly w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Ruda Śląska
21.06.2019 12:48 Druk nr 118/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwał6y nr 237/XVII/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie: zmiany Aktów Założycielskich szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej
21.06.2019 12:47 Druk nr 117/19 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, a także określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Rudy Śląskiej, od dnia 1 września 2019 r.
21.06.2019 12:46 Druk nr 116/19 Projekt uchwaly w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej
21.06.2019 12:44 Druk nr 115/19 Projekt uchwaly w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Ruda Śląska, od dnia 1 września 2019 roku
21.06.2019 12:40 Druk nr 114/19 Projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 04.04.2019 r. złożonej przez Pana xxx xxx na Prezydenta Miasta Ruda Śląska
11.06.2019 10:39 Druk nr 113/19 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
11.06.2019 10:28 Druk nr 112/19 Projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury pn. Miejskie Centrum Kultury im.Henryka Bisty