Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.08.2019 13:05 Druk nr 155/19 Projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 06.06.2019 r. złożonej przez Panią xxx xxx na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
23.08.2019 13:04 Druk nr 154/19 Projekt uchwały zmieniającą uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
23.08.2019 13:03 Druk nr 153/19 Projekt uchwały zmieniającą uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
23.08.2019 13:02 Druk nr 152/19 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
23.08.2019 13:01 Druk nr 151/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.57.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów, które mogą być gromadzone przez te samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach bankowych, rodzajów wydatków, które mogą być nimi finansowane oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
23.08.2019 13:00 Druk nr 150/19 Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
23.08.2019 12:59 Druk nr 149/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.162.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
23.08.2019 12:49 Druk nr 148/19 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
23.08.2019 12:48 Druk nr 147/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej
23.08.2019 12:47 Druk nr 146/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej
23.08.2019 12:46 Druk nr 145/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej przy ul.Lecha 10
23.08.2019 12:45 Druk nr 144/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej przy ul.Leśnej 18
23.08.2019 12:44 Druk nr 143/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej przy ul.Broniewskiego 8
23.08.2019 12:42 Druk nr 142/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
14.08.2019 15:13 Druk nr 141/19 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ślaskiej przy ul.Pokoju 4
14.08.2019 15:10 Druk nr 140/19 Projekt uchwały w sparwie podjęcia prac nad utworzeniem w mieście Ruda Śląska parku kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy Osada Przemysłowa Ruda"
29.07.2019 10:23 Druk nr 120/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne położone w rejonie ulicy Morskiej
29.07.2019 10:18 Druk nr 139/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziału w użytkowanie wieczyste działki gruntu położnej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul. Olszynowej zabudowanej garażami murowanymi
29.07.2019 10:12 Druk nr 138/19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu gruntu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod garaże wraz z terenem niezbędnym do korzystania położonym w rejonie ulicy Szyb Andrzeja