Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.02.2020 13:50 SP.0050.2.035.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostosowanie oddziału przedszkolnego usytuowanego w SP nr 11 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bielszowickiej 108 do wymogów przepisów ppoż"
24.02.2020 13:46 SP.0050.2.034.2020 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 Maja 316 w Rudzie Śląskiej - Wirku
24.02.2020 13:40 SP.0050.2.033.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
24.02.2020 13:36 SP.0050.2.032.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa szybu windowego wraz z przebudową klatki schodowej i dachu w budynku szkoły przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej"
24.02.2020 13:32 SP.0050.2.031.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej nr 13,15 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
24.02.2020 13:24 SP.0050.2.030.2020 w sprawie wyboru członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska II kadencji
19.02.2020 08:47 SP.0050.2.029.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Sikorek z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
19.02.2020 08:37 SP.0050.2.028.2020 w sprawie ustalenia zasad udostępnienia i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
18.02.2020 10:51 SP.0050.2.027.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyceny nieruchomości"
18.02.2020 10:40 SP.0050.2.026.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Podział, projekt podziału oraz wznowienia i wskazania granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej"
14.02.2020 11:49 SP.0050.025.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Wydziału Spraw Lokalowych"
12.02.2020 12:35 SP.0050.2.024.2020 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2020-2022
12.02.2020 12:19 SP.0050.2.023.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości"
12.02.2020 12:09 SP.0050.2.022.2020 w sprawie zasad ustalenia stawek czynszu w przypadku oddania przez jednostki organizacyjne Miasta Ruda Śląska przekazanych im nieruchomości osobom trzecim do korzystania
12.02.2020 11:52 SP.0050.2.21.2020 w sprawie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
11.02.2020 14:26 SP.0050.2.020.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
04.02.2020 14:02 SP.0050.2.019.2020 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kłodnickiej w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
04.02.2020 13:50 SP.0050.2.018.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyceny nieruchomości - 10 części"
30.01.2020 09:08 SP.0050.2.017.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
30.01.2020 09:02 SP.0050.2.016.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym
27.01.2020 15:18 SP.0050.2.015.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
27.01.2020 11:37 SP.0050.2.014.2020 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
27.01.2020 11:34 SP.0050.2.013.2020 w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w mieście Ruda Śląska w 2020
27.01.2020 11:26 SP.0050.2.012.2020 w sprawie przyjęcia "Regulaminu realizacji zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ruda Śląska w 2020 roku z posesji będących własnością osób fizycznych"
27.01.2020 11:21 SP.0050.2.011.2020 w sprawie określenia szczegółowych zasad wydania Rudzkiej Karty Rodziny 3+
27.01.2020 11:13 SP.0050.2.010.2020 zmieniające Zarządzenia nr SP.0050.2.267.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację i renowację zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej - Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym boisku do piłki nożnej"
17.01.2020 13:48 SP.0050.2.009.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ulicy Kard. Augustyna Hlonda nr 37, Warszawskiej nr 1,3,5,7
17.01.2020 13:45 SP.0050.2.008.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę instalacji solarnych - Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska - etap II"
17.01.2020 13:43 SP.0050.2.007.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
15.01.2020 14:02 SP.0050.2.006.2020 w sprawie ustalenia procedury i zasad stosowanych przy zleceniu zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert
14.01.2020 09:50 SP.0050.2.005.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Podziały nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej oraz wznowienia granic nieruchomości"
14.01.2020 09:47 SP.0050.2.004.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta Ruda Śląska"
14.01.2020 09:43 SP.0050.2.003.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej - podział dokumentacji projektowej na etap I i etap II oraz prowadzenie naboru autorskiego przy realizacji zadania"
14.01.2020 09:38 SP.0050.2.002.2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz określenia wzoru formularza zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
09.01.2020 13:15 SP.0050.2.001.2020 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 1315/34, stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1203/35, stanowiącej własność osób fizycznych