Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.04.2020 14:03 Druk nr 53/20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.95.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich
24.04.2020 12:07 Druk nr 52/20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
24.04.2020 12:06 Druk nr 51/20 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
24.04.2020 11:55 Druk nr 50/20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020 – 2041
24.04.2020 11:54 Druk nr 49/20 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów opracowania Raportu o stanie gminy za rok 2019
24.04.2020 11:53 Druk nr 48/20 Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska
24.04.2020 11:51 Druk nr 47/20 Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
24.04.2020 11:49 Druk nr 46/20 Projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
20.04.2020 11:05 Druk nr 45/20 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie jednego oddziału przygotowaniawojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym im.H.C.Hoovera w Rudzie Śląskiej
20.04.2020 11:04 Druk nr 44/20 Projekt uchwały w sprawie utworzenia branżowej szkoły II stopnia
20.03.2020 13:07 Druk nr 43/20 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska
20.03.2020 13:01 Druk nr 42/20 Projekt w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska"
20.03.2020 12:59 Druk nr 41/20 Projekt w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Makuszyńskiego 7 na oddanie w najem gabinetu przeznaczonego na prowadzenie porad z zakresu dietetyki i planowania żywienia
20.03.2020 12:57 Druk nr 40/20 Projekt w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
20.03.2020 12:56 Druk nr 39/20 Projekt w sprawie uchylenia uchwały nr 163/X/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie prowadzenia i rozwijania na terenie miasta Ruda Śląska świadczenia w formie organizowania mieszkań readaptacyjnych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych oraz określenia zasad i warunków korzystania z nich
20.03.2020 12:50 Druk nr 38/20 Projekt w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska