Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2020 17:59 PR.0007.53.2020 Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku, nr NPII.4131.1.279.2020, w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr PR.0007.34.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.162.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
07.05.2020 17:58 PR.0007.52.2020 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.95.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich
07.05.2020 17:57 PR.0007.51.2020 Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
07.05.2020 17:56 PR.0007.50.2020 Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
07.05.2020 17:55 PR.0007.49.2020 Uchwała w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska”
07.05.2020 17:53 PR.0007.48.2020 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska
07.05.2020 17:52 PR.0007.47.2020 Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
07.05.2020 17:51 PR.0007.46.2020 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 163/X/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie prowadzenia i rozwijania na terenie miasta Ruda Śląska świadczenia w formie organizowania mieszkań readaptacyjnych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych oraz określenia zasad i warunków korzystania z nich
07.05.2020 17:50 PR.0007.45.2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Makuszyńskiego 7 na oddanie w najem gabinetu przeznaczonego na prowadzenie porad z zakresu dietetyki i planowania żywienia
07.05.2020 17:49 PR.0007.44.2020 Uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie jednego oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym im.H.C.Hoovera w Rudzie Śląskiej
07.05.2020 17:48 PR.0007.43.2020 Uchwała w sprawie utworzenia branżowej szkoły II stopnia
07.05.2020 17:43 PR.0007.42.2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
07.05.2020 17:42 PR.0007.41.2020 Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska
07.05.2020 17:41 PR.0007.40.2020 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
07.05.2020 17:39 PR.0007.39.2020 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
07.05.2020 17:38 PR.0007.38.2020 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020 – 2041
07.05.2020 17:37 PR.0007.37.2020 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych wymogów opracowania Raportu o stanie gminy za rok 2019