Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.05.2020 17:05 Druk nr 65/20 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 35 w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul.Ludwika Zamenhofa 12 w Rudzie Śląskiej
21.05.2020 14:23 Druk nr 64/20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
21.05.2020 14:22 Druk nr 63/20 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
21.05.2020 14:21 Druk nr 62/20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020 – 2041
21.05.2020 14:19 Druk nr 61/20 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019
21.05.2020 13:56 Druk nr 60/20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.93.2015 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030
21.05.2020 13:53 Druk nr 59/20 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21.05.2020 13:52 Druk nr 58/20 Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21.05.2020 13:50 Druk nr 57/20 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
13.05.2020 15:44 Druk nr 56/20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziału w użytkowanie wieczyste działki gruntu połozonej w Rudzie Ślaskiej - Halembie przy ul.Międzyblokowej zabudowanej garażami murowanymi