Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.08.2020 14:28 Druk nr 100/20 Projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 31 maja 2020 r. złożonej przez Pana xxx xxx na Wydział Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Ruda Śląska
21.08.2020 14:27 Druk nr 99/20 Projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 4 stycznia 2020 r. złożonej przez Pana xxx xxx na działanie Prezydenta Miasta Ruda Śląska, Zastępców Prezydenta Miasta Ruda Śląska, Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
21.08.2020 14:26 Druk nr 98/20 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2019
21.08.2020 14:25 Druk nr 97/20 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ruda Śląska wotum zaufania
21.08.2020 14:07 Druk nr 107/20 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
21.08.2020 14:06 Druk nr 106/20 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
21.08.2020 14:03 Druk nr 105/20 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020 – 2041
21.08.2020 14:02 Druk nr 104/20 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2019
20.08.2020 15:20 Druk nr 103/20 Projekt uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska
20.08.2020 15:19 Druk nr 102/20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.141.2019 r. Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
20.08.2020 15:16 Druk nr 101/20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne na nieruchomości położonej w rejonie ul. Władysława Jagiełły
18.08.2020 13:20 Druk nr 96/20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne położone w rejonie ulicy Stanisława Moniuszki
18.08.2020 13:17 Druk nr 89/20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwaly Nr PR.0007.179.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Zakaładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
18.08.2020 13:13 Druk nr 88/20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.170.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ślaskiej ul.Jana Gierałtowskiegon 29
04.08.2020 13:16 Druk nr 87/20 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04.08.2020 13:14 Druk nr 86/20 Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
04.08.2020 13:12 Druk nr 85/20 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Ślaskiej poprzez utworzenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie ŚlAskiej dwuletniej branżowej szkoły II stopnia
04.08.2020 13:10 Druk nr 84/20 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Ruda Śląska w roku szkolnym 2020/2021
17.07.2020 12:30 Druk nr 81/20 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwaly nr 933/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Ślaska do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem ich przebiegu
17.07.2020 12:27 Druk nr 80/20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne położone w rejonie ulicy Panewnickiej