Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.05.2021 14:16 SP.0050.2.107.2021 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położeonej przy ul. Kochłowickiej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
10.05.2021 14:11 SP.0050.2.106.2021 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położeonej przy ulicy Jana Gwiżdża w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
10.05.2021 13:51 SP.0050.2.105.2021 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr SP.0050.2.277.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie zasad dowozu oraz zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Ruda Śląska do placówek oświatowych z dnia 3 czerwca 2016 r.
10.05.2021 13:49 SP.0050.2.104.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Modernizacja boiska do koszykówki/wymiana nawierzchni boiska wraz z montażem piłkochwytów. Boisko przy SP6"
10.05.2021 13:45 SP.0050.2.103.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa strefy relaksu - Ficinus Ruda Śląska"
06.05.2021 10:51 SP.0050.2.102.2021 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Chebziu przy Alei Powstań Śląskich z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
06.05.2021 10:47 SP.0050.2.101.2021 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Gen. Hallera z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
06.05.2021 10:37 SP.0050.2.100.2021 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, użyczonych Miejskiej Komendzie Policji w Rudzie Śląskiej na nieruchomość, stanowiącą własność Skarbu Państwa użyczoną Żłobkowi Miejskiemu "MISIAKOWO" bez obowiązku dokonania przez Skarb Państwa dopłaty w wysokości równej różnicy zamienianych nieruchomości
06.05.2021 10:33 SP.0050.2.099.2021 w sprawie założenia lokaty z środków na rachunku 71 1050 1214 1000 0090 8100 5358 w wysokości 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych)
28.04.2021 15:33 SP.0050.2.098.2021 w sprawie odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
28.04.2021 15:30 SP.0050.2.097.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły, dla ktorych organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
28.04.2021 15:25 SP.0050.2.96.2021 w sprawie proponowania i przyznawania wolnych lokali mieszkalnych osobom oczekującym na przyznanie lokalu do remontu
28.04.2021 10:25 SP.0050.2.095.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Szkolnej w Bielszowicach - nadzór inwestorski nad realizacją zadania
27.04.2021 09:56 SP.0050.2.094.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Wycena nieruchomości - 4 części"
27.04.2021 09:53 SP.0050.2.093.2021 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Jana Gierałtowskiego nr 20, 20A, 20 B
19.04.2021 12:02 SP.0050.2.092.2021 w sprawie wyrażenia woli nabycia przez Gminę Ruda Śląska nieruchomości składającej się z działek nr 4597/195 o pow. 160 m2, nr 4599/195 o pow. 301m2, oraz nr 4141/196 o pow. 115m2, nr 4544/196 o pow. 234m2, położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Bielszowickiej
19.04.2021 11:58 SP.0050.2.091.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Nowy Świat oraz ul. Halembskiej w Rudzie Śląskiej”
12.04.2021 15:14 SP.0050.2.090.2021 w sprawie założenia lokaty z środków na rachunku 71 1050 1214 1000 0090 8100 5358 w wysokości 4.000.000,00 zł (cztery milony złotych)
12.04.2021 09:30 SP.0050.2.089.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Rozbudowa ul. Nowy Świat oraz ul. Halembskiej w Rudzie Śląskiej" - roboty budowlane
08.04.2021 09:22 SP.0050.2.088.2021 w sprawie powierzenia Pani Anicie Grobelczyk funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych
08.04.2021 09:19 SP.0050.2.087.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty
06.04.2021 10:23 SP.0050.2.086.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
06.04.2021 10:22 SP.0050.2.085.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
06.04.2021 10:19 SP.0050.2.084.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
06.04.2021 10:09 SP.0050.2.083.2021 w sprawie zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Ruda Śląska nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Kardynała Augusta Hlonda obejmujących działki nr 3024/124 oraz nr 302626/129 o łącznej powierzchni 20123 m2, obręb Orzegów k.m.1, zabudowanych budynkami oraz obiektami stanowiącymi pozostałości dawnej koksowni Orzegów na cele remediacji terenów po dawnym przedsiębiorstwie koksowniczym oraz utworzenie ogólnodostępnego miejskiego parku
06.04.2021 09:28 SP.0050.2.082.2021 w sprawie wyrażenia woli nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Ruda Śląska nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Kardynała Augusta Hlonda obejmujących działki nr 3024/124 oraz nr 3026/129 o łącznej powierzchni 20123 m2, obręb Orzegów k.m.1, zabudowanych budynkami oraz obiektami stanowiącymi pozostałości dawnej koksowni Orzegów na cele remediacji terenów po dawnym przedsiębiorstwie koksowniczym oraz utworzenia ogólnodostępnego miejskiego parku
06.04.2021 09:22 SP.0050.2.81.2021 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Głównej w Rudzie Śląskiej
06.04.2021 09:09 SP.0050.2.080.2021 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
06.04.2021 09:06 SP.0050.2.079.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości"
02.04.2021 11:40 SP.0050.2.078.2021 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2021 poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez podmioty prowadzące działaność w sferze pożytku publicznego
30.03.2021 08:18 SP.0050.2.077.2021 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Górnośląskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
30.03.2021 08:14 SP.0050.2.076.2021 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Wireckiej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
22.03.2021 14:38 SP.0050.2.075.2021 w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania oraz udostępniania w formie czasowego zajęcia nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata
22.03.2021 14:18 SP.0050.2.074.2021 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz opłat za czasowe zajęcie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
22.03.2021 14:14 SP.0050.2.073.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Transport dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022"
22.03.2021 14:10 SP.0050.2.072.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Stwierdzanie zgonów, ustalanie ich przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osób zmarłych w granicach administracyjnych Miasta Ruda Śląska - zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych"
22.03.2021 14:05 SP.0050.2.071.2021 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w postaci prawa własności nieruchomości położonych przy ulicy Młyńskiej w Rudzie Śląskiej
22.03.2021 14:01 SP.0050.2.070.2021 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych obsługiwanych przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
22.03.2021 13:58 SP.0050.2.069.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
22.03.2021 13:53 SP.0050.2.068.2021 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Malinowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
18.03.2021 16:48 SP.0050.2.067.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przeprowadzenie szkoleń branżowych i szkoleń zawodowych wraz z egzaminami"
17.03.2021 13:43 SP.0050.2.066.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie systemów podtrzymania zasilania oraz klimatyzacji dla serwerowni Urzędu Miasta Ruda Śląska (Straż Miejska)"
17.03.2021 13:39 SP.0050.2.065.2021 w sprawie sprzedaży samochodu służbowego marki Opel Astra o numerze rejestracyjnym SL 22711 wycofanego z użytku Urzędu Miasta Ruda Śląska
17.03.2021 13:33 SP.0050.2.064.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych w celu zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców"
17.03.2021 13:25 SP.0050.2.063.2021 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43
17.03.2021 13:22 SP.0050.2.062.2021 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku "Święta Elżbieta" w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Wolności 30
17.03.2021 13:15 SP.0050.2.061.2021 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
17.03.2021 13:11 SP.0050.2.060.2021 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103
17.03.2021 13:08 SP.0050.2.059.2021 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
17.03.2021 13:04 SP.0050.2.058.2021 w sprawie miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Ośrodku "Święta Elżbieta" w Rudzie Śląskiej

1 2 3 następna