Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2005 14:51 768/XLI/2005 Uchwała nr 768/XLI/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 634/XXXV/2004 Rady Miejskiej z dnia 23.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005 oraz dokonania przeniesień wydatków .
25.05.2005 14:48 769/XLI/2005 Uchwała nr 769/XLI/2005 w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2005
25.05.2005 14:47 770/XLI/2005 Uchwała nr 770/XLI/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 685/XLI/2001 Rady Miejskiej z dnia 28.06.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miast
25.05.2005 14:41 771/XLI/2005 Uchwała nr 771/XLI/2005 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu zabytkowej kamienicy zlokalizowanej przy ...
25.05.2005 14:39 772/XLI/2005 Uchwała nr 772/XLI/2005 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu zabytkowej kamienicy zlokalizowanej przy ...
25.05.2005 14:36 773/XLI/2005 Uchwała nr 773/XLI/2005 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ...
25.05.2005 14:33 774/XLI/2005 Uchwała nr 774/XLI/2005 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorsko - restauratorskich okien witrażowych zabytkowego kościoła Ewangelicko - ...
25.05.2005 14:30 775/XLI/2005 Uchwała nr 775/XLI/2005 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji stolarki drzwiowej zabytkowego kościoła ...
25.05.2005 14:26 776/XLI/2005 Uchwała nr 776/XLI/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 654/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.02.2005 r. dotyczącej wniesienia udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do
25.05.2005 14:22 777/XLI/2005 Uchwała nr 777/XLI/2005 w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
25.05.2005 14:20 778/XLI/2005 Uchwała nr 778/XLI/2005 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej za 2004 r., dla którego gmina Ruda Śląska jest organi
25.05.2005 14:18 779/XLI/2005 Uchwała nr 779/XLI/2005 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej za 2004 r., dla którego gmina Ruda Śląska jest ...
25.05.2005 14:15 780/XLI/2005 Uchwała nr 780/XLI/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
25.05.2005 14:13 781/XLI/2005 Uchwała nr 781/XLI/2005 w sprawie likwidacji Oddziału Chirurgii Krótkoterminowej SPZOZ pod nazwą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. W. Lipa 2
25.05.2005 14:11 782/XLI/2005 Uchwała nr 782/XLI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Katowicach w sprawie likwidacji SPZOZ Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach
25.05.2005 14:08 783/XLI/2005 Uchwała nr 783/XLI/2005 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Katowicach w sprawie likwidacji Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego w Katowicach, działającego jako samodzielny .
25.05.2005 14:05 784/XLI/2005 Uchwała nr 784/XLI/2005 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz rodzinnych domach dziecka, dla których organem prowadzącym jest Miast
25.05.2005 13:59 785/XLI/2005 Uchwała nr 785/XLI/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i plalówkach oświatowych .
25.05.2005 13:47 468/XLI/2005 Uchwała nr 786/XLI/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 468/XXVI/2004 Rady Miejskiej z dnia 27.05.2004 r.
25.05.2005 11:57 787/XLI/2005 Uchwała nr 787/XLI/2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu * - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 671/24 o pow. 299 m2 przeznaczonej pod budowę dom
25.05.2005 11:50 788/XLI/2005 Uchwała nr 788/XLI/2005 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Profilaktyki ...
25.05.2005 11:37 789/XLI/2005 Uchwała nr 789/XLI/2005 w sprawie zmian w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej stanowiącej Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 464/XXVI/2004 Rady Miejskiej ...
25.05.2005 11:28 790/XLI/2005 Uchwała nr 790/XLI/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 713/XXXVII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 03.03.2005 r. w sprawie przeznaczenia środków PFRON na realizację zadań z zakresu ..
25.05.2005 11:22 791/XLI/2005 Uchwała nr 791/XLI/2005 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań Osłonowych w ramach pomocy społecznej pod nazwą: "Oszczędzam z wodomierzem"
25.05.2005 11:15 792/XLI/2005 Uchwała nr 792/XLI/2005 w sprawie uchylenia uchwały nr 610/XXXVIII/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.03.2001 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier w automatach ...
25.05.2005 11:07 793/XLI/2005 Uchwała nr 793/XLI/2005 w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach na terenie miasta Ruda Śląska
25.05.2005 11:04 794/XLI/2005 Uchwała nr 794/XLI/2005 w sprawie ustalenia regulaminu targowisk stałych oraz czasowych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska
25.05.2005 10:50 795/XLI/2005 Uchwała nr 795/XLI/2005 w sprawie zmiany uchwały nr 542/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.09.2004r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywan