Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2011 17:57 EZ.0711.50.2011 Konsultacje i protokół w spr. nadania statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
22.12.2011 17:48 EZ.0711.49.2011 Konsultacje i protokół w spr. nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3.
22.12.2011 17:45 EZ.0711.48.2011 Konsultacje i protokół w spr. nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4.
22.12.2011 17:13 EZ.0711.47.2011 Konsultacje i protokół w spr. zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51b nadanego uchwałą (...)
22.12.2011 17:11 EZ.0711.46.2011 Konsultacje i protokół w spr. ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.
22.12.2011 17:08 EZ.0711.45.2011 Konsultacje i protokół w spr. ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
20.12.2011 14:57 EZ.0711.44.2011 Konsultacje i protokół w spr. likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej.
20.12.2011 14:54 EZ.0711.43.2011 Konsultacje i protokół w spr. zmiany uchwały nr PR.0007.67.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim.
20.12.2011 14:52 EZ.0711.42.2011 Konsultacje i protokół w spr. utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej.
20.12.2011 14:45 EZ.0711.41.2011 Konsultacje i protokół w spr. nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej.
15.12.2011 13:48 EZ.0711.40.2011 Konsultacje i protokół w spr. ustalenia dla terenu miasta Ruda Śląska liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do (...)
05.12.2011 11:07 EZ. 0711.39.2011 Konsultacje w spr. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2012.
01.12.2011 13:43 EZ. 0711.37.2011 Wynik konsultacji w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku.
01.12.2011 13:41 EZ.0711.38.2011 Wynik konsultacji w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku.
24.11.2011 10:39 EZ.0711.38.2011 Konsultacje w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku.
24.11.2011 10:35 EZ.0711.37.2011 Konsultacje w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku.
23.11.2011 13:56 EZ.0711.34.2011 Wynik konsultacji w sprawie zmiany Uchwały Nr 1208/LXXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu (...)
23.11.2011 13:54 EZ.0711.35.2011 Wynik konsultacji w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
23.11.2011 13:52 EZ.0711.36.2011 Wynik konsultacji w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej, z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b.
15.11.2011 11:34 EZ.0711.36.2011 Konsultacje w spr. nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej, z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51b.
14.11.2011 16:03 EZ.0711.34.2011 Kosultacje w spr. "przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".
14.11.2011 15:59 EZ. 0711.34.2011 Konsultacje w spr. "określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania"
27.10.2011 17:16 EZ. 0711.33.2011 Wynik konsultacji w spr. zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Miasto Ruda Śląska
27.10.2011 17:14 EZ. 0711.32.2011 Wynik konsultacji w spr. nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4.
19.10.2011 14:33 EZ.0711.33.2011 Konsultacje w spr. zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Miasto Ruda Śląska.
14.10.2011 12:43 EZ. 0711.32.2011 Konsultacje w spr. nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4.
10.10.2011 16:01 EZ.0711.31.2011 Protokół z konsultacji w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska.
20.09.2011 13:24 EZ.0711.31.2011 Konsultacje w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska.
29.08.2011 10:22 EZ.0711.30.2011 Konsultacje w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska.
12.08.2011 14:07 EZ.0711.29.2011 Konsultacje w sprawie zmian w uchwale nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie (...)
12.08.2011 11:35 EZ.0711.28.2011 Konsultacje w sprawie zmian w uchwale nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
11.08.2011 14:52 EZ.0711.27.2011 Konsultacje w sprawie zmiany w Uchwale nr 34/III/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 16 grudnia 2010 r., w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykorzystania prac (...)
10.08.2011 13:32 EZ.0711.25.2011 Konsultacje w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.44.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej.
10.08.2011 13:13 EZ. 0711.26.2011 Konsultacje w sprawie zmiany w Uchwale nr 40/IV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2010 r., w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla (...)
04.08.2011 17:54 EZ. 0711.24.2011 Konsultacje w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruda (...).
03.08.2011 11:23 EZ. 0711.22.2011 Konsultacje w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i (...).
01.08.2011 15:51 EZ. 0711.23.2011 Konsultacje w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
20.07.2011 15:37 EZ.0711.20.2011 Konsultacje w sprawie zmiany nazwy części ulicy Grzybowej, stanowiącej drogę publiczną w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.
20.07.2011 15:31 EZ.0711.20.2011 Konsultacje w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Kingi w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
17.06.2011 12:49 EZ.0711.19.2011 Konsultacje w spr. przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska.
15.06.2011 08:37 EZ.0711.18.2011 Konsultacje w spr. uchwały zmieniającej uchwałę Nr 360/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska, z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska (...)
24.05.2011 10:49 EZ.0711.17.2011 Konsultacje w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska (...)
20.05.2011 10:04 EZ.0711.16.2011 Konsultacje w spr. zmiany Uchwały Nr 1126/LXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta (...)
17.05.2011 10:45 EZ.0711.14.2011 Konsultacje w spr. przyjęcia zmian do Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
16.05.2011 11:30 EZ.0711.15.2011 Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
17.03.2011 17:53 EZ.0711.13.2011 Konsultacje w sprawie zwiększenia w roku 2011 wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych miasta Ruda Śląska.
17.03.2011 17:49 EZ.0711.12.2011 Konsultacje w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim.
17.03.2011 17:45 EZ.0711.10.2011 Konsultacje w sprawie uchylenia Statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej".
17.03.2011 17:41 EZ.0711.11.2011 Konsultacje w sprawie: "Nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej".
17.03.2011 17:36 EZ.0711.9.2011 Konsultacje w sprawie: "Uchylenia Statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej”.

1 2 następna