Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.02.2014 13:53 SP.0711.17.2014 Konsultacje w spr. regulamin targowisk zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących gminny zasób
17.01.2014 11:44 SP.0711.6.2014 Konsultacje w spr. upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
17.01.2014 10:49 SP.0711.5.2014 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
14.01.2014 13:52 SP.0711.3.2014 Konsultacje w spr. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2013
12.12.2013 13:05 SP.0711.122.2013 Konsultacje w spr. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
19.11.2013 15:27 SP.0711.115.2013 Konsultacje w spr. nadania nazwy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Wireckiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (Poziomkowa)
19.11.2013 15:22 SP.0711.114.2013 Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych
13.11.2013 15:28 SP.0711.110.2013 Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr PR.0007.67.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim
23.10.2013 15:06 SP.0711.104.2013 Konsultacje w spr. zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej
23.10.2013 14:17 SP.0711.103.2013 Konsultacje w spr. zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
21.10.2013 09:21 SP.0711.102.2013 Konsultacje w spr. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
16.10.2013 13:05 SP.0711.98.2013 Konsultacje w spr. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2013
04.10.2013 12:42 SP.0711.95.2013 Konsultacje w spr. nadania nazwy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Górnej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
04.10.2013 12:38 SP.0711.94.2013 Konsultacje w spr. nadania nazwy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Wireckiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
04.10.2013 12:18 SP.0711.93.2013 Konsultacje w spr. nadania nazwy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Wireckiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
12.09.2013 16:17 SP.0711.88.2013 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.299.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z (...)
12.09.2013 16:05 SP.0711.87.2013 Konsultacje w spr. pozbawienia drogi nr 178 067 S ulicy Zabrzańskiej oraz drogi nr 178 068 S ulicy 1 Maja kategorii dróg gminnych celem zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych
11.09.2013 11:05 SP.0711.85.2013 Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr PR.0007.67.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim
21.08.2013 11:35 SP.0711.80.2013 Konsultacje w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w Kochłowicach w rejonie ul. Gajowej
21.08.2013 10:46 SP.0711.79.2013 Konsultacje projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości Gminy Ruda Śląska
21.08.2013 10:42 SP.0711.78.2013 Konsultacje projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska
16.08.2013 12:45 SP.0711.77.2013 Konsultacje w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta (...)
14.08.2013 09:41 SP.0711.75.2013 Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Ruda Śląska
22.07.2013 15:18 SP.0711.71.2013 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d
19.06.2013 14:19 SP.0711.63.2013 Konsultacje w spr. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ruda Śląska oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów
19.06.2013 13:57 SP.0711.62.2013 Konsultacje w spr. stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych
19.06.2013 13:49 SP.0711.61.2013 Konsultacje w spr. warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
19.06.2013 13:34 SP.0711.60.2013 Konsultacje w spr. ustalenia górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
19.06.2013 12:39 SP.0711.59.2013 Konsultacje w spr. sprostowania omyłek w uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
19.06.2013 12:12 SP.0711.58.2013 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska
17.06.2013 14:23 SP.0711.55.2013 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
17.06.2013 13:56 SP.0711.56.2013 Konsultacje w spr. lokalizacji targowisk na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska
14.06.2013 13:40 SP.0711.54.2013 Konsultacje w spr. regulaminu targowisk stałych i czasowych, zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska
06.06.2013 09:15 SP.0711.48.2013 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska (...)
15.05.2013 14:40 SP.0711.43.2013 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska
15.05.2013 14:30 SP.0711.45.2013 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
16.04.2013 11:53 SP.0711.35.2013 Konsultacje w spr. nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej”
16.04.2013 11:49 SP.0711.34.2013 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej łączącej ulice Wrzosową i Szyb Artura w Rudzie Śląskiej
14.03.2013 14:38 SP.0711.17.2013 Konsultacje w spr. zmiany w określeniu szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania (...)
14.03.2013 14:33 SP.0711.16.2013 Konsultacje w spr. zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
13.02.2013 14:55 SP.0711.8.2013 Konsultacje w spr. zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2013
24.01.2013 14:31 SP.0711.4.2013 Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych
22.01.2013 13:23 SP.0711.3.2013 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul.Pokoju 4