Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.10.2014 16:12 SP.0711.121.2014 Konsultacje w spr. opłaty od posiadania psów
21.10.2014 08:06 SP.0711.119.2014 Konsultacje w spr. utworzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz nadania jej statutu
15.10.2014 13:13 SP.0711.114.2014 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
15.10.2014 13:09 SP.0711.113.2014 Konsultacje w spr. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2013
18.09.2014 16:52 SP.0711.107.2014 Konsultacje w spr. ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
18.09.2014 16:11 SP.0711.105.2014 Konsultacje w spr. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata 2015-2018
11.09.2014 16:49 SP.0711.102.2014 Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych
05.09.2014 13:08 SP.0711.101.2014 Konsultacje w spr. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2013
20.08.2014 13:38 SP.0711.95.2014 Konsultacje w spr. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych
11.08.2014 10:41 SP.0711.92.2014 Konsultacje w spr. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych
08.08.2014 12:06 SP.0711.90.2014 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
06.08.2014 13:56 SP.0711.89.2014 Konsultacje w spr. ustanowienia pomnika przyrody
04.08.2014 14:55 SP.0711.88.2014 Konsultacje w spr. określenia stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na obszarze Miasta Ruda Śląska
18.06.2014 15:45 SP.0711.79.2014 Konsultacje w spr. udzielenia pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu lokali użytkowych wraz z udziałem we własności lub w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiących własność Gminy
18.06.2014 15:03 SP.0711.78.2014 Konsultacje w spr. określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Miasta Ruda Śląska
17.06.2014 15:08 SP.0711.77.2014 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
17.06.2014 15:04 SP.0711.76.2014 Konsultacje w spr. przyjęcie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
09.06.2014 12:18 SP.0711.72.2014 Konsultacje w spr. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych
04.06.2014 14:09 SP.0711.71.2014 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie pobory opłaty skarbowej w drodze inkasa (...)
20.05.2014 12:21 SP.0711.67.2014 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
14.05.2014 11:22 SP.0711.65.2014 Konsultacje w spr. likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rudzie Śląskiej
14.05.2014 11:19 SP.0711.64.2014 Konsultacje w spr. likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Rudzie Śląskiej
14.05.2014 11:13 SP.0711.63.2014 Konsultacje w spr. likwidacji Liceum Profilowanego nr 4 w Rudzie Śląskiej
12.05.2014 08:27 SP.0711.62.2014 Konsultacje w spr. wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
16.04.2014 12:32 SP.0711.56.2014 Konsultacje w spr. rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
16.04.2014 12:26 SP.0711.55.2014 Konsultacje w spr. zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego
09.04.2014 13:47 SP.0711.53.2014 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
09.04.2014 13:44 SP.0711.52.2014 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d
09.04.2014 13:41 SP.0711.51.2014 Konsultacje w spr. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
09.04.2014 13:37 SP.0711.50.2014 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2012-2016
09.04.2014 13:30 SP.0711.49.2014 Konsultacje w spr. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych
09.04.2014 13:24 SP.0711.48.2014 Konsultacje w spr. zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne
09.04.2014 13:18 SP.0711.47.2014 Konsultacje w spr. zasad udzielenia pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu lokali użytkowych
09.04.2014 13:14 SP.0711.46.2014 Konsultacje w spr. zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska
09.04.2014 12:18 SP.0711.45.2014 Konsultacje w spr. zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Gminy Ruda Śląska
18.03.2014 15:00 SP.0711.37.2014 Konsultacje w spr. zastosowania innej stopy procentowej niż stopa redyskonta weksli stosowana przez Narodowy
18.03.2014 14:56 SP.0711.36.2014 Konsultacje w spr. zastosowania innej stopy procentowej niż stopa redyskonta weksli stosowana przez Narodowy
06.03.2014 16:28 SP.0711.30.2014 Konsultacje w spr. rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
19.02.2014 14:25 SP.0711.28.2014 Konsultacje w spr. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem (...)
19.02.2014 14:16 SP.0711.27.2014 Konsultacje w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
19.02.2014 14:08 SP.0711.26.2014 Konsultacje w spr. nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej
19.02.2014 14:00 SP.0711.25.2014 Konsultacje w spr. regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu (...)
19.02.2014 10:03 SP.0711.23.2014 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
19.02.2014 09:53 SP.0711.22.2014 Konsultacje w spr. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
17.02.2014 11:37 SP.0711.20.2014 Konsultacje w spr. zapłaty podatków instrumentem płatniczym
06.02.2014 16:12 SP.0711.14.2014 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
06.02.2014 14:54 SP.0711.13.2014 Konsultacje w spr. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2013
05.02.2014 09:28 SP.0711.12.2014 Konsultacje w spr. zmiany przebiegu drogi nr 8400 S Zabrzańskiej oraz drogi nr 8405 ciągu ulic Piastowskiej – Wolności, zaliczonych do kategorii dróg powiatowych.