Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2015 16:29 SP.0711.136.2015 Konsultacje w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół, prowadzonych na terenie Miasta Ruda Śląska przez inne niż Miasto Ruda Śląska osoby prawne i osoby fizyczne
27.11.2015 10:34 SP.0711.131.2015 Konsultacje w spr. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Ruda Śląska na rok 2016
24.11.2015 13:52 SP.0711.129.2015 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Chłopskiej w Rudzie Śląskiej
24.11.2015 13:49 SP.0711.128.2015 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Wireckiej w Rudzie Śląskiej
19.11.2015 17:20 SP.0711.126.2015 Konsultacje w spr. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
19.11.2015 17:17 SP.0711.125.2015 Konsultacje w spr. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
19.11.2015 17:10 SP.0711.124.2015 Konsultacje w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
18.11.2015 11:20 SP.0711.117.2015 Konsultacje w spr. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17.11.2015 14:54 SP.0711.123.2015 Konsultacje w spr. określenia wzorów formularzy podatkowych
17.11.2015 14:50 SP.0711.122.2015 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
17.11.2015 14:47 SP.0711.121.2015 Konsultacje w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
17.11.2015 14:44 SP.0711.120.2015 Konsultacje w spr. opłaty od posiadania psów
17.11.2015 14:35 SP.0711.119.2015 Konsultacje w spr. opłaty targowej na terenie miasta Ruda Śląska
17.11.2015 14:29 SP.0711.118.2015 Konsultacje w spr. utworzenia jednostki budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
29.10.2015 08:26 SP.0711.111.2015 Konsultacje w spr. zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
15.10.2015 15:49 SP.0711.108.2015 Konsultacje w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15.10.2015 15:42 SP.0711.107.2015 Konsultacje w spr. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15.10.2015 15:32 SP.0711.106.2015 Konsultacje w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15.10.2015 15:25 SP.0711.105.2015 Konsultacje w spr. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15.10.2015 15:22 SP.0711.104.2015 Konsultacje w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
15.10.2015 15:15 SP.0711.103.2015 Konsultacje w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
08.10.2015 16:18 SP.0711.101.2015 Konsultacje w spr. zmiany rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
05.10.2015 08:28 SP.0711.99.2015 Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
01.10.2015 15:51 SP.0711.98.2015 Konsultacje w spr. nadania Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
07.09.2015 10:22 SP.0711.92.2015 Konsultacje w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości
03.09.2015 16:07 SP.0711.91.2015 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
03.09.2015 16:04 SP.0711.90.2015 Konsultacje w spr. zwolnienia z opłat związanych z wymianą prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem
20.08.2015 17:54 SP.0711.85.2015 Konsultacje w spr. przekształcenia jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w jednostkę budżetową Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Rudzie Śląskiej i nadanie statutu
19.08.2015 14:21 SP.0711.84.2015 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych
17.08.2015 13:37 SP.0711.81.2015 Konsultacje w spr. zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej”
17.08.2015 13:34 SP.0711.80.2015 Konsultacje w spr. zmiany w regulaminie określającym zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
12.08.2015 14:48 SP.0711.79.2015 Konsultacje w spr. zmiany rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
14.07.2015 15:23 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
01.06.2015 12:40 SP.0711.64.2015 Konsultacje w spr. ustalenia planu sieci i określenie granic obwodów publicznych gimnazjów
01.06.2015 12:22 SP.0711.63.2015 Konsultacje w spr. ustalenia planu sieci i określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych
01.06.2015 11:57 SP.0711.62.2015 Konsultacje w spr. zmiany rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
01.06.2015 11:50 SP.0711.61.2015 Konsultacje w spr. zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej
01.06.2015 11:45 SP.0711.60.2015 Konsultacje w spr. zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
22.05.2015 11:02 SP.0711.56.2015 Konsultacje w spr. likwidacji II Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej
22.05.2015 10:59 SP.0711.55.2015 Konsultacje w spr. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
22.05.2015 10:50 SP.0711.54.2015 Konsultacje w spr. likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej
22.05.2015 10:45 SP.0711.53.2015 Konsultacje w spr. likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 z siedzibą przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej
07.05.2015 09:09 SP.0711.49.2015 Konsultacje w spr. zmiany rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
10.04.2015 14:49 SP.0711.42.2015 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
10.04.2015 14:47 SP.0711.41.2015 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
02.04.2015 16:12 SP.0711.38.2015 Konsultacje w spr. zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
02.04.2015 15:29 SP.0711.37.2015 Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich
02.04.2015 15:20 SP.0711.36.2015 Konsultacje w spr. zmiany rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
11.03.2015 11:17 SP.0711.27.2015 Konsultacje w spr. zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
10.03.2015 09:07 SP.0711.26.2015 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

1 2 następna