Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2015 15:07 KO.6220.1.42.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą”
30.12.2015 15:03 KO.6341.11.2015 Informacja w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych – dołów chłonnych, w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie budynku magazynowego z częścią biurową, na działce o nr 4242/299 przy ul. Jana Gwiżdża w Rudzie Śląskiej".
23.12.2015 15:18 KO.6220.23.2015 Informacja w spr. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Basenowej w powiązaniu z przyległą siecią kanalizacyjną w ciągu ulic Jasnej, Wierzbowej, Kowaczka i Sportowców – regulacja stosunków wodnych w niecce bezodpływowej uwzględnieniem docelowych obniżeń terenu”
22.12.2015 14:31 KO.6220.1.41.2013 Informacja w spr. „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”.
11.12.2015 13:11 KO.6220.1.27.2015 Informacja w spr. „Budowa wewnętrznej stacji paliw”, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej, na działkach o nr ewidencyjnych 1016/57 i 406/4.
08.12.2015 12:35 KO.6341.30.2015 Informacja w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie, przebudowę i likwidację oraz na szczególne korzystanie z wód".
02.12.2015 15:33 KO.6341.29.2015 Informacja w spr. postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego „Potok Paprocański".
02.12.2015 13:59 KO.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
02.12.2015 13:57 KO.6220.1.21.2015 Informacja w spr. „Montaż dozownika destruktu do istniejącej instalacji – Wytwórni Mas Bitumicznych Teltomat V/3S”.
02.12.2015 13:53 KKS.6220.17.2015 Informacja w spr. „Instalacja do odzysku odpadów powstających z rozbiórki hałdy przy ul. Starej w Rudzie Śląskiej – Goduli”.
27.11.2015 14:04 KO.6341.22.2015 Informacja w spr. "Odprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej do urządzeń kanalizacyjnych".
25.11.2015 10:00 KO.6223.1.2012 Informacja w spr. "Pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji ciepła i energii elektrycznej zlokalizowanej w Elektrociepłowni „Mikołaj” w Rudzie Śląskiej".
17.11.2015 14:30 KO.6220.1.33.2015 Informacja w spr. decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu działalności gospodarczej punktu skupu metali w zakresie przyjmowania dodatkowego odpadu o kodzie 12 01 99.
16.11.2015 13:35 KO.6220.1.17.2015 Informacja w spr. „Budowa trasy N-S na odcinku pomiędzy węzłem Drogowej Trasy Średnicowej i ulicą Magazynową w Rudzie Śląskiej”.
16.11.2015 10:51 KO.6223.1.2015 Informacja do publicznej wiadomości w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do przetwarzania odpadów na terenie zakładu Tönsmeier Południe Sp. z o.o.
10.11.2015 12:24 KO.6220.1.25.2015 Informacja w spr. "Budowa zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Juliusza Słowackiego, na działkach nr 1689/31 i 32."
10.11.2015 12:21 KO.6220.1.25.2015 Zawiadomienie stron w spr. "Budowa zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Juliusza Słowackiego, na działkach nr 1689/31 i 32."
22.10.2015 10:30 KO.602.1.1.2015 Zawiadomienie w spr. projektu „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 2015-2018” oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko.
21.10.2015 11:05 KO.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a”
21.10.2015 11:00 KO.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a”
15.10.2015 13:03 KO.6341.27.2015 Informacja w spr. "Odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej, poprzez wylot zlokalizowany w rejonie ulicy Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej, do potoku Bielszowickiego".
05.10.2015 15:39 KKS.6341.28.2015 Informacja w spr. "Przekroczenie dwiema liniami kablowymi SN 20kV rowu w rejonie przepustu trasy N-S w Rudzie Śląskiej na działce o numerze ewidencyjnym 666/57".
05.10.2015 11:17 KKS.6220.1.25.2015 Informacja w spr. "Budowia zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Juliusza Słowackiego".
05.10.2015 11:12 KKS.6220.1.25.2015 Zawiadomienie stron w spr. "Budowia zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Juliusza Słowackiego".
29.09.2015 15:26 KKS.6223.1.2012 Informacja w spr. "Pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji ciepła i energii elektrycznej zlokalizowanej w Elektrociepłowni „Mikołaj” w Rudzie Śląskiej".
18.09.2015 10:40 KKS.6220.1.26.2015 Informacja w spr. „Budowa nowego kotła wodnego WR15-N o mocy nominalnej 15 MW (17,44 MWt) w technologii ścian szczelnych wraz z instalacją odpylania w Elektrociepłowni „Mikołaj”
18.09.2015 10:34 KKS.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
18.09.2015 10:22 KKS.6220.1.69.2012 Informacja w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
18.09.2015 10:12 KKS.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
11.09.2015 11:04 KKS.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
01.09.2015 09:37 KKS.6341.19.2015 Informacja w spr. "Wprowadzanie, poprzez drenaż rozsączający, do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z terenu Kempingu Nr 215 w Katowicach przy ul. Trzech Stawów 23".
21.08.2015 11:39 KKS.6341.5.2014 Informacja w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej do rzeki Bytomki w km 12 600, zlokalizowanego w rejonie ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej
20.08.2015 09:08 KKS.6220.1.18.2015 Informacja w spr. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Magazyn olejów ze stanowiskiem dystrybucyjnym dla obsługi i potrzeb Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bielszowice””, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
20.08.2015 08:57 KKS.6220.1.28.2015 Informacja w spr. umorzenia postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa hali napraw wraz z budynkiem biurowym”
06.08.2015 14:23 KKS.6341.16.2015 Informacja w spr. "Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością PWiK Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, odprowadzanych z terenu zakładu Madej Wróbel Sp. z o. o., zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Magazynowej 45"
29.07.2015 11:37 KKS.6220.1.25.2015 Zawiadomienie stron w spr. "Budowa zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Juliusza Słowackiego, na działce nr 1689/31". .
27.07.2015 13:01 KKS.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
24.07.2015 10:30 KKS.6341.11.2015 Informacja w spr. Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.
23.07.2015 16:23 KKS.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”.
03.07.2015 13:10 KKS.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”.
03.07.2015 13:07 KKS.6220.1.69.2012 Informacja w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a”, na nieruchomości o nr 2643/61”.
03.07.2015 13:05 KKS.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a”, na nieruchomości o nr 2643/61”.
10.06.2015 12:28 KKS.6341.5.2015 Informacja w spr. "Zalegalizowanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie zabudowy szeregowej jednorodzinnej przy ulicy Ignacego Kaczmarka w Rudzie Śląskiej oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi ścieków opadowych i roztopowych".
05.06.2015 08:52 KKS.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej”
29.05.2015 10:59 KKS.6341.9.2015 Informacja w spr. "Odprowadzanie ścieków - wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody do potoku Bielszowickiego w km 6 400".
26.05.2015 12:33 KKS.6223.1.2015 Informacja w spr. "Wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do przetwarzania odpadów na terenie zakładu Tonsmeier Południe Sp. z o.o. (...)"
25.05.2015 16:03 KKS.6341.8.2015 Informacja w spr. "Przekroczenie linią kablową potoku Bielszowickiego w km 12 530 w rejonie ul. Grobli Kolejowej i Nasypowej w Rudzie Śląskiej".
20.05.2015 14:53 KKS.6220.1.5.2015 Informacja w spr. "Przetwarzanie odpadów z przebudowy dróg, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek 36 (działka nr 1010/85)".
15.05.2015 13:16 KKS.6220.1.51.2013 Zawiadomienie stron w spr. „Instalacja technologiczna do produkcji węgla, sadzy technologicznej i płynów pirolitycznych”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej - Chebziu.
15.05.2015 13:12 KKS.6220.1.41.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej, dzielnicy Chebzie.

1 2 następna