Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.02.2016 10:08 PR.0007.272.2015 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
26.02.2016 09:57 PR.0007.270.2015 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
26.02.2016 09:49 PR.0007.268.2015 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr PR.0007.235.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
04.01.2016 10:56 PR.0007.265.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Wireckiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
04.01.2016 10:16 PR.0007.264.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Chłopskiej w Rudzie Śląskiej – Halembie
04.01.2016 10:08 PR.0007.263.2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół, prowadzonych na terenie Miasta Ruda Śląska przez inne niż Miasto Ruda Śląska osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Miasto Ruad Śląska osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
04.01.2016 09:38 PR.0007.261.2015 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2016
04.01.2016 09:37 PR.0007.259.2015 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
18.12.2015 13:27 PR.0007.255.2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
18.12.2015 13:25 PR.0007.254.2015 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
18.12.2015 13:18 PR.0007.253.2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
18.12.2015 13:07 PR.0007.252.2015 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
18.12.2015 13:01 PR.0007.250.2015 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
18.12.2015 12:52 PR.0007.246.2015 w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska
18.12.2015 12:48 PR.0007.245.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
18.12.2015 12:38 PR.0007.244.2015 w sprawie opłaty od posiadanych psów
18.12.2015 12:33 PR.0007.243.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
18.12.2015 12:30 PR.0007.242.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.196.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
18.12.2015 12:15 PR.0007.235.2015 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
18.12.2015 10:45 PR.0007.227.2015 zmieniająca uchwałę nr PR.0007.66.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.03.2012 roku w sparwie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobm Miasta Ruda Ślaska w latach 2012 - 2016.
17.12.2015 16:23 PR.0007.222.2015 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
17.12.2015 16:12 PR.0007.218.2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17.12.2015 15:58 PR.0007.217.2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17.12.2015 15:51 PR.0007.216.2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
17.12.2015 15:46 PR.0007.214.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy Tęczowej
17.12.2015 15:42 PR.0007.213.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Bykowinie w rejonie ulicy 11 Listopada
17.12.2015 13:12 PR.0007.212.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Chebziu na terenie pomiędzy Drogową Trasą Średnicową i ulicą Dworcową
17.12.2015 12:32 PR.0007.207.2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
17.12.2015 12:18 PR.0007.206.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.139.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
17.12.2015 12:14 PR.0007.205.2015 w sprawie nadania Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Pokoju 4
16.12.2015 15:11 PR.0007.196.2015 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
16.12.2015 14:56 PR.0007.194.2015 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
16.12.2015 14:47 PR.0007.191.2015 w sprawie utworzenia w mieście Ruda Śląska odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
16.12.2015 14:37 PR.0007.190.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ul.Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej
16.12.2015 14:30 PR.0007.189.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarach położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulicy Ignacego Kaczmarka
16.12.2015 12:39 PR.0007.159.2015 w sprawie zwolnienia z opłat związanych z wymianą prawa jazdy lub pozwolenia na kierowaniem tramwajem osób, które zobowiązane są do wymiany tych dokumentów ze względu na administracyjne zmiany adresu
16.12.2015 11:37 PR.0007.148.2015 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.26.2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska
24.11.2015 10:54 PR.0007.144.2015 w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w jednostkę budżetową Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Rudzie Śląskiej i nadania statutu w oparciu o uchwałę nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020
21.09.2015 09:10 PR.0007.143.2015 PR.0007.143.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.44.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
21.09.2015 09:06 PR.0007.142.2015 PR.0007.142.2015 w sprawie zmiany uchwały nr PR.007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
21.09.2015 09:02 PR.0007.139.2015 PR.0007.139.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.113.2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.
11.08.2015 12:40 PR.0007.137.2015 w sprawie utworzenia w mieście Ruda Śląska odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
11.08.2015 12:37 PR.0007.136.2015 w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 60 w Rudzie Śląskiej
11.08.2015 12:26 PR.0007.132.2015 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
10.08.2015 14:48 PR.0007.121.2015 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 z siedzibą przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
10.08.2015 14:14 PR.0007.120.2015 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
10.08.2015 14:02 PR.0007.118.2015 w sprawie likwidacji II Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
10.08.2015 13:48 PR.0007.117.2015 w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
10.08.2015 13:43 PR.0007.116.2015 w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
10.08.2015 13:32 PR.0007.115.2015 w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej

1 2 następna