Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2016 14:42 SP.0711.48.2016 Konsultacje w spr. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska
12.12.2016 13:03 SP.0711.47.2016 Konsultacje w spr. przyjęcie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska
09.11.2016 16:03 SP.0711.45.2016 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych
09.11.2016 16:00 SP.0711.44.2016 Konsultacje w spr. przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska
09.11.2016 14:35 SP.0711.43.2016 Konsultacje w spr. obniżenia wysokości wskaźników procentowych, określających wysokość dodatku mieszkaniowego
08.11.2016 15:17 SP.0711.42.2016 Konsultacje w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
04.11.2016 08:36 SP.0711.41.2016 Konsultacje w spr. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
04.11.2016 08:31 SP.0711.40.2016 Konsultacje w spr. określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
12.10.2016 15:07 SP.0711.37.2016 Konsultacje w spr. ustalenia opłaty od posiadania psów
12.10.2016 15:02 SP.0711.38.2016 Konsultacje w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości
10.10.2016 13:26 SP.0711.36.2016 Konsultacje w spr. zmiany rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
20.09.2016 10:43 SP.0711.34.2016 Konsultacje w spr. uchylenia uchwały nr 667/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.02.2005 r.
19.09.2016 12:55 SP.0711.32.2016 Konsultacje w spr. ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych miasta Ruda Śląska
19.09.2016 12:52 SP.0711.31.2016 Konsultacje w spr. nadania nazwy dla trasy N-S, położonej w granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska
07.09.2016 11:39 SP.0711.30.2016 Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
20.07.2016 10:34 SP.0711.27.2016 Konsultacje w spr. zmiany statutu Przychodni Rejonowej Camodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Sztolniowej 6
20.07.2016 10:29 SP.0711.26.2016 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Ruda Śląska
16.06.2016 08:44 SP.0711.24.2016 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
10.06.2016 10:51 SP.0711.23.2016 Konsultacje w spr. ustalenie Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Rudzie Śląskiej oraz określenia opłat za usługi
01.06.2016 11:14 SP.0711.22.2016 Konsultacje w spr. zmiany w statucie Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
31.05.2016 15:41 SP.0711.20.2016 Konsultacje w spr. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
11.05.2016 11:45 SP.0711.18.2016 Konsultacje w spr. ustalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Rudzie Śląskiej oraz określenia opłat za usługi
11.05.2016 11:39 SP.0711.17.2016 Konsultacje w spr. zmiany rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
12.04.2016 09:49 SP.0711.15.2016 Konsultacje w spr. określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
30.03.2016 11:16 SP.0711.13.2016 Konsultacje w spr. zmiany rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
09.03.2016 13:06 SP.0711.11.2016 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
04.03.2016 09:22 SP.0711.10.2016 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za pobyt w Noclegowni
27.01.2016 13:41 SP.0711.7.2016 Konsultacje w spr. zmiany rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
13.01.2016 15:26 SP.0711.5.2016 Konsultacje w spr. zmiana uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
13.01.2016 15:23 SP.0711.4.2016 Konsultacje w spr. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13.01.2016 15:21 SP.0711.3.2016 Konsultacje w spr. określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów, prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
13.01.2016 15:14 SP.0711.2.2016 Konsultacje w spr. określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
11.01.2016 13:10 SP.0711.1.2016 Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr PR.0007.246.2015 w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska