Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2018 13:34 SP.0711.72.2018 Konsultacje w spr. podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
07.12.2018 13:23 SP.0711.70.2018 Konsultacje w spr. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
03.12.2018 16:00 SP.0711.69.2018 Konsultacje w spr. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
03.12.2018 15:55 SP.0711.68.2018 Konsultacje w spr. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
19.11.2018 14:36 SP.0711.65.2018 Konsultacje w spr. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata 2019-2022
14.11.2018 14:46 SP.0711.64.2018 Konsultacje w spr. wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Ruda Śląska na rok 2019, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja
11.10.2018 16:19 SP.0711.62.2018 Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska
10.10.2018 15:06 SP.0711.61.2018 Konsultacje w spr. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
09.10.2018 13:39 SP.0711.60.2018 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej
09.10.2018 13:15 SP.0711.59.2018 przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
03.10.2018 15:39 SP.0711.58.2018 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
28.09.2018 12:12 SP.0711.57.2018 Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
12.09.2018 10:35 SP.0711.54.2018 Konsultacje w spr. opłaty od posiadania psów
12.09.2018 10:33 SP.0711.53.2018 Konsultacje w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości
12.09.2018 10:27 SP.0711.52.2018 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
10.09.2018 11:06 SP.0711.51.2018 Konsultacje w spr. przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”
22.08.2018 14:38 SP.0711.49.2018 Konsultacje ws. pozbawienia odcinka drogi nr 170 039 S ulicy Mokrej kategorii drogi gminnej z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
22.08.2018 14:35 SP.0711.48.2018 Konsultacje ws. pozbawienia odcinka drogi nr 170 016 S ulicy Cynkowej kategorii dróg gminnych z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
22.08.2018 14:26 SP.0711.47.2018 Konsultacje w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej”
22.08.2018 14:19 SP.0711.46.2018 Konsultacje w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5”
22.08.2018 14:13 SP.0711.45.2018 Konsultacje w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4”
22.08.2018 14:08 SP.0711.44.2018 Konsultacje w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3”
22.08.2018 14:04 SP.0711.43.2018 Konsultacje w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2”
22.08.2018 13:58 SP.0711.42.2018 Konsultacje w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1”
22.08.2018 13:48 SP.0711.41.2018 Konsultacje ws. aktualizacji uchwały Nr PR.0007.72.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania
17.08.2018 08:47 SP.0711.40.2018 Konsultacje ws. nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
17.08.2018 08:34 SP.0711.39.2018 Konsultacje ws. nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej
09.08.2018 17:18 SP.0711.38.2018 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
09.08.2018 17:13 SP.0711.37.2018 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
07.08.2018 13:44 SP.0711.36.2018 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Ruda Śląska
13.06.2018 15:53 SP.0711.33.2018 Konsultacje w spr. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13.06.2018 15:48 SP.0711.32.2018 Konsultacje w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
13.06.2018 15:44 SP.0711.31.2018 Konsultacje w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
13.06.2018 12:13 SP.0711.30.2018 Konsultacje w spr. ustalenia dla terenu miasta Ruda Śląska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
13.06.2018 12:09 SP.0711.29.2018 Konsultacje w spr. określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
28.05.2018 11:30 SP.0711.27.2018 Konsultacje w spr. określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Ruda Śląska
16.05.2018 15:39 SP.0711.26.2018 Konsultacje w spr. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
16.05.2018 15:36 SP.0711.25.2018 Konsultacje w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
16.05.2018 15:34 SP.0711.24.2018 Konsultacje w spr. określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16.05.2018 15:31 SP.0711.23.2018 Konsultacje w spr. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
16.05.2018 15:25 SP.0711.22.2018 Konsultacje w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
16.05.2018 15:20 SP.0711.21.2018 Konsultacje w spr. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku 2018
16.05.2018 14:23 SP.0711.20.2018 Konsultacje w spr. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
17.04.2018 11:36 SP.0711.18.2018 Konsultacje w spr. zwolnienia od podatków od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska
11.04.2018 13:45 SP.0711.17.2018 Konsultacje w spr. podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania
06.04.2018 08:58 SP.0711.16.2018 Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr 622/XXXIII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
14.03.2018 15:32 SP.0711.11.2018 Konsultacje w spr. podziału miasta Ruda Śląska na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ruda Śląska oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
09.03.2018 09:02 SP.0711.10.2018 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
13.02.2018 11:03 SP.0711.8.2018 Konsultacje w spr. pozbawienia nazwy ulicy Arki Bożka w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
13.02.2018 11:00 SP.0711.7.2018 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej

1 2 następna