Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2019 13:18 PR.0007.236.2018 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
21.02.2019 12:48 PR.0007.233.2018 w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
21.02.2019 12:42 PR.0007.215.2018 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
13.12.2018 16:33 PR.0007.209.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2022
13.12.2018 16:29 PR.0007.208.2018 w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Ruda Śląska na rok 2019, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja
13.12.2018 16:25 PR.0007.207.2018 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
31.10.2018 10:18 PR.0007.175.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska
31.10.2018 10:09 PR.0007.173.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
31.10.2018 10:01 PR.0007.171.2018 w sprawie zmiany uchwały nr 95/IX/99 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr 458/LVII/94 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.04.1994 r. i nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
31.10.2018 09:51 PR.0007.170.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
31.10.2018 09:41 PR.0007.169.2018 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
16.10.2018 11:44 PR.0007.161.2018 w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”
16.10.2018 11:41 PR.0007.160.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.146.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 października 2017 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
16.10.2018 11:38 PR.0007.159.2018 w sprawie opłaty od posiadania psów
16.10.2018 11:34 PR.0007.158.2018 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
16.10.2018 11:23 PR.0007.156.2018 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
27.09.2018 15:00 PR.0007.152.2018 w sprawie utworzenia w mieście Ruda Śląska odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Ruda Śląska, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Ruda Śląska, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
27.09.2018 14:46 PR.0007.151.2018 w sprawie aktualizacji uchwały Nr PR.0007.72.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania
27.09.2018 14:41 PR.0007.150.2018 w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 170 016 S ulicy Cynkowej kategorii dróg gminnych z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
27.09.2018 14:09 PR.0007.149.2018 w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 170 039 S ulicy Mokrej kategorii drogi gminnej z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
27.09.2018 14:07 PR.0007.139.2018 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej”
27.09.2018 14:05 PR.0007.138.2018 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5”
27.09.2018 14:03 PR.0007.136.2018 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4”
27.09.2018 13:59 PR.0007.134.2018 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3”
27.09.2018 13:54 PR.0007.132.2018 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2”
27.09.2018 13:24 PR.0007.130.2018 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1”
27.09.2018 13:20 PR.0007.126.2018 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.270.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
27.09.2018 12:57 PR.0007.125.2018 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.169.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
27.09.2018 12:47 PR.0007.124.2018 zmieniająca uchwałę nr PR.0007.85.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
27.09.2018 12:43 PR.0007.121.2018 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
27.09.2018 12:36 PR.0007.120.2018 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej
27.09.2018 12:21 PR.0007.118.2018 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
05.07.2018 09:23 PR.0007.109.2018 w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Ruda Śląska
05.07.2018 09:19 PR.0007.108.2018 w sprawie ustalenia dla terenu miasta Ruda Śląska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
05.07.2018 09:16 PR.0007.107.2018 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
05.07.2018 09:08 PR.0007.106.2018 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
05.07.2018 09:06 PR.0007.105.2018 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
05.07.2018 09:04 PR.0007.104.2018 Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
05.07.2018 09:02 PR.0007.96.2018 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
08.06.2018 10:04 PR.0007.93.2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
08.06.2018 09:50 PR.0007.92.2018 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
08.06.2018 09:47 PR.0007.91.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa
08.06.2018 09:45 PR.0007.90.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka
08.06.2018 09:41 PR.0007.89.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gϋrtlerów
08.06.2018 09:38 PR.0007.88.2018 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalono plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
08.06.2018 09:33 PR.0007.87.2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
08.06.2018 09:32 PR.0007.86.2018 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku 2018
08.06.2018 09:28 SP.0007.85.2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
08.06.2018 09:24 PR.0007.81.2018 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska
08.06.2018 09:12 PR.0007.79.2018 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018

1 2 następna