Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2019 10:55 PR.0007.91.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.34.2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
20.05.2019 10:53 PR.0007.78.2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska
20.05.2019 10:49 PR.0007.76.2019 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
20.05.2019 10:44 PR.0007.74.2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
20.05.2019 10:32 PR.0007.73.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.184.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz nadania jej statutu
20.05.2019 10:24 PR.0007.62.2019 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
18.03.2019 14:49 PR.0007.60.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
18.03.2019 14:48 PR.0007.59.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
18.03.2019 14:45 PR.0007.58.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
18.03.2019 14:38 PR.0007.54.2019 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
18.03.2019 14:26 PR.0007.53.2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
18.03.2019 14:24 PR.0007.35.2019 w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska
18.03.2019 14:22 PR.0007.34.2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
18.03.2019 14:15 PR.0007.32.2019 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
21.02.2019 17:46 PR.0007.30.2019 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
21.02.2019 17:39 PR.0007.29.2019 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21.02.2019 17:37 PR.0007.17.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic Bukowej i Noworudzkiej
21.02.2019 17:11 PR.0007.16.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sosinki
21.02.2019 17:05 PR.0007.15.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Wiktora Bujoczka
21.02.2019 15:30 PR.0007.14.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej
21.02.2019 15:23 PR.0007.13.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zajęczej
21.02.2019 15:13 PR.0007.12.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sportowców
21.02.2019 15:09 PR.0007.11.2019 zmieniająca uchwałę nr PR.0007.146.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017 – 2021
21.02.2019 15:05 PR.0007.8.2019 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej
21.02.2019 15:02 PR.0007.7.2019 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
21.02.2019 14:38 PR.0007.6.2019 zmieniająca uchwałę nr PR.0007.12.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
21.02.2019 14:04 PR.0007.3.2019 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019