Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2020 14:04 SP.0711.69.2020 Konsultacje w spr. określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej
09.12.2020 15:06 SP.0711.67.2020 Konsultacje w spr. określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
09.12.2020 15:03 SP.0711.66.2020 Konsultacje w spr. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Ruda Śląska
04.12.2020 14:38 SP.0711.65.2020 Konsultacje w spr. przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania pomocy mieszkańcom miasta Ruda Śląska w zakresie ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
04.12.2020 14:28 SP.0711.64.2020 Konsultacje w spr. zmiany uchwały Nr PR.0007.63.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
18.11.2020 14:43 SP.0711.62.2020 Konsultacje w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.146.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017-2021
18.11.2020 14:39 SP.0711.61.2020 Konsultacje w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej
18.11.2020 14:35 SP.0711.60.2020 Konsultacje w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.63.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
18.11.2020 14:31 SP.0711.59.2020 Konsultacje w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości, oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
18.11.2020 14:12 SP.0711.58.2020 Konsultacje w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
17.11.2020 14:37 SP.0711.57.2020 Konsultacje w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
12.11.2020 13:55 SP.0711.56.2020 Konsultacje w sprawie Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
05.11.2020 14:50 SP.0711.55.2020 Konsultacje w spr. określenia zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
05.11.2020 14:41 SP.0711.54.2020 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
21.10.2020 14:43 SP.0711.52.2020 Konsultacje w spr. opłaty od posiadania psów
14.10.2020 15:44 SP.0711.51.2020 Konsultacje w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
14.10.2020 15:42 SP.0711.50.2020 Konsultacje w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
13.10.2020 14:47 SP.0711.48.2020 Konsultacje w spr. określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
01.10.2020 14:22 SP.0711.47.2020 Konsultacje w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości
16.09.2020 14:32 SP.0711.45.2020 Konsultacje w spr. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
03.09.2020 17:10 SP.0711.43.2020 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
03.09.2020 17:07 SP.0711.42.2020 Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
19.08.2020 14:59 SP.0711.40.2020 Konsulatcje w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.141.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
03.08.2020 11:19 SP.0711.39.2020 Konsultacje ws. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
03.08.2020 11:10 SP.0711.38.2020 Konsultacje ws. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
22.07.2020 12:21 SP.0711.37.2020 Konsultacje w spr. określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Ruda Śląska w roku szkolnym 2020/2021
16.07.2020 15:44 SP.0711.36.2020 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017 - 2021
16.07.2020 15:40 SP.0711.35.2020 Konsultacje w spr. określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności i użytkowaniu wieczystym ułamkowej części gruntu przyległego, związanego z lokalami będącymi własnością Gminy Miasta Ruda Śląska
13.07.2020 14:51 SP.0711.34.2020 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Śląska do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem ich przebiegu
17.06.2020 15:10 SP.0711.32.2020 Konsultacje w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
17.06.2020 14:36 SP.0711.31.2020 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
17.06.2020 14:29 SP.0711.30.2020 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie
17.06.2020 14:23 SP.0711.29.2020 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
15.06.2020 13:02 SP.0711.28.2020 Konsultacje w spr. zmiany nazwy ulicy drogi publicznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
20.05.2020 14:22 SP.0711.26.2020 Konsultacje w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20.05.2020 14:11 SP.0711.25.2020 Konsultacje w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20.05.2020 14:03 SP.0711.24.2020 Konsultacje w spr. uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
22.04.2020 15:26 SP.0711.22.2020 Konsultacje w spr. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
22.04.2020 11:31 SP.0711.21.2020 Konsultacje w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska
17.03.2020 12:51 SP.0711.17.2020 Konsultacje w spr. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska
11.03.2020 14:58 SP.0711.15.2020 Konsultacje w spr. uchylenia uchwały nr 163/X/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie prowadzenia i rozwijania na terenie miasta Ruda Śląska świadczenia w formie organizowania mieszkań readaptacyjnych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych oraz określenia zasad i warunków korzystania z nich
11.03.2020 14:54 SP.0711.14.2020 Konsultacje w spr. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
19.02.2020 15:21 SP.0711.12.2020 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
19.02.2020 14:57 SP.0711.11.2020 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
18.02.2020 13:01 SP.0711.10.2020 Konsultacje w spr. zmiany Uchwały NR PR.0007.231.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępnienia i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
18.02.2020 12:52 SP.0711.9.2020 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b, nadanego Uchwałą Nr PR.0007.213.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2017 r.
13.02.2020 11:04 SP.0711.8.2020 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
17.01.2020 08:50 SP.0711.4.2020 Konsultacje w spr. określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
13.01.2020 14:54 SP.0711.3.2020 Konsultacje w spr. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska
13.01.2020 14:37 SP.0711.2.2020 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163