Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2020 12:01 PR.0007.116.2020 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
19.10.2020 11:58 PR.0007.112.2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
19.10.2020 11:55 PR.0007.108.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
19.10.2020 11:49 PR.0007.106.2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
19.10.2020 11:45 PR.0007.104.2020 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
14.09.2020 08:42 PR.0007.99.2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarownie odpadami komunalnymi
14.09.2020 08:40 PR.0007.98.2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
14.09.2020 08:39 PR.0007.96.2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 933/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Śląska do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem ich przebiegu
14.09.2020 08:36 PR.0007.88.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Ruda Śląska w roku szkolnym 2020/2021
14.09.2020 08:28 PR.0007.87.2020 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
14.07.2020 13:13 PR.0007.75.2020 w sprawie zmiany nazwy ulicy drogi publicznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
14.07.2020 12:51 PR.0007.74.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
14.07.2020 12:49 PR.0007.73.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie
14.07.2020 12:47 PR.0007.72.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
14.07.2020 12:44 PR.0007.70.2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
14.07.2020 12:17 PR.0007.67.2020 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
16.06.2020 13:15 PR.0007.63.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16.06.2020 13:13 PR.0007.62.2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16.06.2020 13:09 PR.0007.61.2020 w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
16.06.2020 13:06 PR.0007.56.2020 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
16.06.2020 12:57 PR.0007.52.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.95.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich
16.06.2020 12:50 PR.0007.51.2020 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
16.06.2020 12:46 PR.0007.50.2020 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
16.06.2020 12:44 PR.0007.48.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska
16.06.2020 12:41 PR.0007.46.2020 w sprawie uchylenia uchwały nr 163/X/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie prowadzenia i rozwijania na terenie miasta Ruda Śląska świadczenia w formie organizowania mieszkań readaptacyjnych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych oraz określenia zasad i warunków korzystania z nich
16.06.2020 12:34 PR.0007.41.2020 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska
16.06.2020 12:03 PR.0007.40.2020 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
02.04.2020 14:17 PR.0007.34.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.162.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
02.04.2020 14:15 PR.0007.33.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
02.04.2020 13:52 PR.0007.30.2020 w sprawie zmiany uchwały NR PR.0007.155.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
02.04.2020 13:49 PR.0007.29.2020 w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.231.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępnienia i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Rudzie Śląskiej
02.04.2020 13:02 PR.0007.28.2020 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Ks.J.Niedzieli 51b nadanego Uchwałą Nr PR.0007.213.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2017 r.
02.04.2020 12:44 PR.0007.27.2020 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020 ach powiatu na rok 2019
18.02.2020 15:06 PR.0007.7.2020 Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
18.02.2020 15:02 PR.0007.6.2020 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska
18.02.2020 14:58 PR.0007.4.2020 w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Radoszowskiej 163 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.206.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2017 r.
18.02.2020 14:55 PR.0007.3.2020 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020