Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.06.2021 11:07 SP.0711.32.2021 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
18.05.2021 14:29 SP.0711.29.2021 Konsultacje w spr. określenia zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ruda Śląska
12.05.2021 15:45 SP.0711.28.2021 Konsultacje w spr. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy
12.05.2021 15:41 SP.0711.27.2021 Konsultacje w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 95/IX/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie zmiany uchwały nr 458/LVII/94 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28 kwietnia 1994 r. i nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
29.04.2021 12:19 SP.0711.26.2021 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
29.04.2021 12:16 SP.0711.25.2021 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
29.04.2021 12:13 SP.0711.24.2021 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat
28.04.2021 09:10 SP.0711.22.2021 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie
28.04.2021 09:06 SP.0711.21.2021 Konsultacje w spr. ograniczenia na terenie miasta Ruda Śląska godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
14.04.2021 14:22 SP.0711.20.2021 Konsultacje w spr. przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2021 - 2026
17.03.2021 15:06 SP.0711.13.2021 Konsultacje w spr. określenia zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
09.03.2021 15:16 SP.0711.11.2021 Konsultacje w spr. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
03.03.2021 10:46 SP.0711.9.2021 Konsultacje w spr. określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
17.02.2021 14:39 SP.0711.8.2021 Konsultacje w spr. przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2021-2026
12.02.2021 12:22 SP.0711.7.2021 Konsultacje w spr. zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej za 2021 rok
12.02.2021 12:15 SP.0711.6.2021 Konsultacje w spr. określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
09.02.2021 12:31 SP.0711.5.2021 Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Ruda Śląska